ملک تجاری _ادرای با مساحت تقريبي 600 متر

890000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982612400313
شماره آگهی:
140191460000541602
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول جلسه دوم

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده براساس نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج محکوم علیه خانم سیمین شفیعی اسفندواجانی محکوم به پرداخت مبلغ 460.039.000 تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له خانم مریم شفیعی اسفندواجانی و همچنین پرداخت مبلغ 23.000.000 تومان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت تومان عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له یاد شده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي شماره 513 فرعي از 93 اصلي بخش 12 به مساحت 5599/75 مترمربع به نشانی شهر ری، جاده قدیم قم، شهر سنگ، مقابل خیابان ششم کارگاه سنگبری که برابر تصوير گواهي عدم خلاف شماره 2027 مورخ 1391.10.05 شهرداري باقر شهر، ساختمان احداثي در پلاك ثبتي فوق با مساحت كل 647.10 مترمربع، مشتمل بر سوله بمساحت 584.10 مترمربع و دفتري بمساحت 63 متر مربع واقع در طبقه همكف ميباشد. ضمناً مساحت پس از اصلاحي ملك 2799.85 متر مربع و ابعاد باقيمانده آن شمالاً 33 متر به خيابان 10 متري، شرقاً 84.84 متر به پلاك، جنوباً 33 متر به خيابان 25 متري و غرباً 84.84 متر به پلاك درج شده است. بحكايت پرونده و نامه شماره 55.21953 مورخ 1400.9.3 شهرداري باقر شهر، ملك مذكور داراي كاربري بخشي از ملك بر اساس طرح تفظيلي بصورت تجاري – كارگاهي(پهنه نمايشگاهي) و بخشي از آن بصورت تجاري-اداري- خدماتي ميباشد . همچنين ملك مذكور در ضلع جنوبي و شمالي داراي اصلاحي جهت اجراي نوار فضاي سبز و در ضلع شمالي داراي اصلاحي معبر نيز ميباشد ملك تعرفه شده شامل2 قسمت مجزا بصورت كارگاه سنگبري مشرف به دو گذر در شمال و جنوب بوده ، ديوار پيراموني از نوع آجري با درب ماشين رو با نماي سنگي در مجاور گذر موجود، قسمتي با سايبان فلزي مسقف گرديده و در قسمتي سوله فلزي با ديوار آجري با مساحت تقريبي 600 مترمربع و در مجاور درب اصلي داراي سرويس بهداشتي و دفتر اداري ميباشد. كارگاه داراي برق سه فاز مي باشد.با عنايت به مراتب مشروحه فوق از جمله موقعيت زماني و مكاني، نوع كاربري، قدمت و كيفيت بناي احداثي و مساحت و نداشتن معارض و منع قانوني جهت انتقال رسمي، فارغ از نوع مالكيت و شخص مالك و همچنين موارد ثبتي و حقوقي مرتبط و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، به نظر اينجانبان شش دانگ ملك تعرفه شده اعم از عرصه، اعياني و كليه انشعابات و امتيازات شهري بميزان890.000.000.000 ريال معادل هفتاد و هشت ميليارد تومان و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع سهم محکوم علیه یاد شده به میزان 445.000.000.000 ریال برآورد قیمت می شود بعنوان پايه مزايده برآورد و اعلام ميگردد. قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1401/11/01 ازساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از زمین مورد تعرفه شده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01