ملک تجاری گلشهر خ کوکب شرقی 12 متری لاله جنب هلال احمر .

5500000000

توضیحات

9309982611200136

140001460000152183
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب پرونده کلاسه 981687 دادنامه واجراییه صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  له :  عباس  حسین  آبادی  : حکمعلی  عبدالهی  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ روزانه 1/000/000 تا اجرای حکم و 5 درصد  نیم عشر دولتی وبا  توجه به  اینکه  اجراییه  به محکوم علیه ابلاغ  گردیده  و در مهلت  مقرر  نسبت به  اجرای  حکم  اقدام  ننموده  است نظر به از سوی محکوم  له  و  به  منظور  استیفای  محکوم  به  و  هزینه  های اجرایی پلاک ثبتی فوق الذکرمتعلق به محکوم علیه  از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/11/10    از ساعت 9 صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 5/500/000/000  ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما عطف قرار  کارشناسی  مورخ1400/9/23 در پرونده  اجرایی  981687  به  شرج  ذیل  می باشد  :

ارزیابی  سرقفلی  ملک  تجاری  بنشانی  گلشهر  خ  کوکب  شرقی  12  متری  لاله  جنب  هلال  احمر .

ملک  موضوع  کارشناسی  مستند به  تصویر  برگ  واگذاری  سرقفلی  بسریال  45395  مورخ  1375/11/4  فیمابین  غلام  درویشی  و  حکمعلی  عبدالهی  و  مستند  به  صورتمجلس  مورخ  1400/8/30  تنظیمی  توسط  12  حقوقی  بشرح  یک  باب  مغازه  به متراژ  تقریبی  21 مترمربع  با  انشعاب  برق  و گاز  اختصاصی  و  آب  مشترک  در مالکیت  احمد  فیروز  بخت  و ذینفع  سرقفلی  حکمعلی  عبدالهی  و  دایر  به  کسب  میوه  فروشی  بیان  شده است  فی  الحال  مغازه  در  ید مستاجر  بدون  انتقال  سرقفلی  شاغل  به  امر  پیرایش  آقایان  می  باشد  مستاجر  مستقر  اظهار  میدارد  اجرای دیوارپوش  و سقف  کاذب  توسط ایشان  صورت  گرفته  است  .

با عنایت  به  شرح  فوق  و عوامل  موثر در ارزیابی  قیمت مزایده  و بدون  احتساب  و کسر  مبالغ  بازداشتی  و رهنی  و دیون  احتمالی  به  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  منجمله  شهرداری  و بانک  و  دارائی  که  تشخیص  آن  مستلزم  استعلام  قضائی  از مراجع ذیربط می باشد و منوط به شروط بلامعارض بودن و عدم مانع نقل و انتقال  جهت ششدانگ  حقوق مکتسبه  و حق سرقفلی مغازه موصوف  مبلغ 5/500/000/000  ریال ارزیابی  واعلام  میگردد .

دادورزشعبه  3 اجرای احکام دادگستری کرج – اسکینی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10    از ساعت 9 صبح تا  10