ملک تجاری واقع در ضلع شمال شرقی تقاطع رودکی و آذربایجان مجتمع تجاری روما

36450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980213800520
شماره آگهی:
140068460000527823
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 189 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

بموجب پرونده کلاسه 950103ج و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران محکوم له بانک تجارت

و امیرحسین کمری به پلاک ثبتی 245 و 247 فرعی از 2346 اصلی بخش 10 به آدرس تهران ضلع شمال شرقی تقاطع رودکی و آذربایجان مجتمع تجاری روما صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر: واحد تجاری شماره 16 به مساحت 22/65 متر مربع و دارای باکن داخلی بوده و در ضلع شمالغربی پاساژ قرار دارد.پاساژ دارای سیستم موتورخانه و سرویس بهداشتی و انباری تجاری در طبقه زیرزمین می باشد. توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11:00 الی 11:30 مورخ 1400/11/25 در محل اجرای احکام ز طریق مزایده از قیمت 36/450/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:00 الی 11:30 مورخ 1400/11/25