ملک تجاری واقع در تهران- بازار بزرگ حمام چال سرای عدل اسلامی پلاک 6

32984433817

توضیحات

شماره پرونده:
9709980227900731
شماره آگهی:
140068460000522323
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 97/1137 صادره از شعبه19 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900004 له وحید مهدوی سرشت عليه غلامرضا مستمند كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/180/654/388 ریال در حق محكوم له و مبلغ 59/032/719 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده ودر پرونده اجرایی 9900049 شعبه 19 اجرای احکام نیز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6/201/264/251ریال و مبلغ 310/063/212 ریال نیم عشر اجرایی و در پرونده اجرایی 9900040 شعبه 18 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 16/803/308/205 ریال در حق محکوم له و مبلغ 840/165/410 ریال نیم عشر اجرایی و مبلغ 429/750/437 ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه که باید به حساب دادگستری واریز نماید و در پرونده اجرایی 970279 شعبه 30 اجرای احکام مجتمع شهید مدنی محکوم است به پرداخت مبلغ 5/638/281/139 ریال در حق محکوم له و مبلغ 281/914/056 ریال نیم عشر اجرایی و در پرونده اجرایی 00001690 اجرای احکام مدنی مجتمع شهید مدنی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/240/000/000 ریال بابت تامین خواسته (مجموع مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی 32/984/433/817 ریال می باشد )

كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه متعلق به محكوم عليه توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

ملک مورد نظر واقع در تهران- بازار بزرگ حمام چال سرای عدل اسلامی پلاک 6 می باشد

وضعیت ثبتی ملک : علی رغم درخواست از محکوم علیه و نماینده ایشان هیچگونه مستندی اعم از اسناد مالکیت عرصه و اعیان و نیز سرقلی مغازه در اختیار کارشناس قرار نگرفته است.

وضعیت موجود ملک:با توجه به بازدید بعمل آمده (در زمان بازدید درب مغازه بسته بود )مورد کارشناسی یک باب مغازه فروش پارچه بدون بدون تابلو در انتهای سرای عدل اسلامی (قدیمی ساز )به نشانی فوق الذکر دارای ارتفاع مفید 3 متر و مساحت مفید داخلی حدود 14 متر مربع می باشد .مغازه مذکور صرفا در ضلع جنوب یک دهنه درب شیشه ای مشرف به راهرو سرای عدل دادر . کف مغازه و پوشش دیوارها تا زیر سقف سرامیک است. سرمایش با اسپیلت تامین شده و فاقد سیستم گرمایش است ملک دارای انشعاب برق می باشد .

نظریه کارشناسی :با توجه به توضیحات فوق و تحقیقات صورت گرفته و نیز در نظر داشتن محل موقعیت وضعیت مجاورین کیفیت بنا مساحت و با فرض داشتن کاربری قانونی عدم وجود خلاف برای وضعیت موجود ملک بلامعارض بودن ملک عدم وجود مانعی برای نقل و انتقال رسمی سرقفلی به غیر و صزفنظر از احراز مالکیت و بدهی به دیگر اشخاص و نیز فارغ از هرگونه بدهی ثبتی ، ارزش سرقفلی 6 دانگ مغازه 85/000/000/000 ریال می باشد که 3 دانگ آن برابر است با 42/500/000/000 ریال برآورد می شود.

مقرر گرديد

2/33 دانگ از سه دانگ ملك فوق الذکر در روز شنبه مورخه 1400/11/23 از ساعت 10 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 32/984/433/817 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 19 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23 از ساعت 10 الي 10/30