ملک تجاری مهرشهر

1075275000

توضیحات

9809982610700468

140001460000149628
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده : بموجب پرونده كلاسه بایگانی9900436شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرج  محكوم عليه  شاهرخ پوردشت فرزند حسين محکوم است ،به  اخذ پایان کار- اخذ صورت مجلس تفکیکی – تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 1117 فرعی از 170 اصلی و  پرداخت خسارات دادرسی  در حق مهرداد كلقائي فرزند رجبعلي فعلا 1/071/000/000تومان  وپرداخت 53/550/000تومان    بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت با توجه به اينكه محكوم علیه  در مهلت قانونی نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و در اجرای ماده47به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال متعلق به محكوم عليه توسط اين اجرا توقيف وتوسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه 5-11-1400از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قیمت كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به  شرکت  در مزايده دارند  ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

*ملک پلاک ثبتی 13579/172مفروز ومجزی از3678 قطعه2 ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری با وضعیت طلق به مساحت199/13 متردر طبقه همکف سمت شمال شرقی مالکیت شاهرخ پوردشت در کرج -مهرشهر-کیانمهر-بلوار آزادی نبش گلستان6ساختمان شهریار طبق نظر کارشناسی موجود در پرونده کف سنگ-سقف کاذب-با نور مخفی به صورت واحد تجاری با تابلوی لیمون به عنوان فروشگاه پلاسکو در ید مستاجردارای انشعاب آب -برق-گاز به قیمت هفت میلیارد و نهصدو شصت وپنج میلیون تومان جهت مزایده که با توجه به میزان محکومیت محکوم علیه مورد مزایده  به100سهم طبق قیمت فوق تقسیم و13/5 سهم از 100 سهم به مبلغ 1/075/275/000 تومان به فروش میرسد

دادورز اجراي احكام شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج -نظري

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 5-11-1400از ساعت8تا 9صبح