ملک تجاری مسکونی

7804500

توضیحات

9709988736700169

140048460000093458
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كامياران/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

نوبت دوم

بدينوسيله اجراي احکام مدني کامياران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي به شماره بايگاني  0000209 ، حسب اجرائيه واصله از شعبه دوم حقوقي کامياران به شماره  140048420000037340 ، مال توقیف شده محکوم عليه را با مشخصات ذيل ، در تاريخ 1400/10/26 در ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدني کامياران ، به آدرس کامياران خيابان مدرس ، با حضور نماينده دادسرا از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند در مدت 5 روز قبل از روز مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال موضوع مزايده بازديد نمايند. مزايده از قيمت کارشناسي شروع و برنده شخصي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. برنده بايستي في المجلس ده صد مبلغ پيشنهادي را به صندوق دادگستري توديع و مابقي آن را حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ مزايده توديع نمايد، لازم بذکر است در صورتي که برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 

ملك مورد اشاره يك ملك تجاري مسكوني واقع در خيابان صلاح الدين ايوبي ( جاده الك ) روبه روي مبل كسري پايين تر از سازمان بهزيستي بوده ملك مورد نظر داراي سند تك برگ به شماره 90 / پ 246583 كه در تاريخ بيست و ششم سال هزارو سيصد و نود و يك صادر شده و مشخصات ملك به شماره پلاك 2210 فرعي از 53 اصلي مفروز و مجزي شده از 76 فرعي مي باشد و ملك مسكوني تجاري به مساحت 363.1 متر مربع به صورت دوكله كه يك كله آن به طول 12.10 متر بر روي خيابان اصلي صلاح الدين ايوبي قرار دارد و عرصه ملك به شكل ذوزنقه به طول هاي 31.80 متر طول و 26.40 مي باشد و كله ديگر آن بر روي كوچه 8 متري مشتمل بر موارد ذيل مي باشد : 1- مغازه تجاري به مساحت تقريبي 20 متر مربع در ضلع شرقي ساختمان بر روي خيابان صلاح الدين ايوبي قرار دارد كه در حال حاضر در يد پيام فريدي بوده و مغازه ظروف يكبار مصرف مي باشد و فاقد هرگونه امتيارات آب برق و گاز و … مي باشد و در حال حاضر از امتيازات واحد مسكوني طبقه دوم استفاده مي نمايد و به تازگي مورد بازسازي قرار گرفته است . 2- مغازه مكانيكي به مساحت 17 مترمربع كه در ضلع شرقي ساختمان قرار دارد كه در تصرف آقاي محسن پيري مي باشد . 3- مغازه درب و پنجره سازي كه در اجاره آقاي رامين حسيني مي باشد و مساحت آن در حدود 17 متر مربع مي باشد و فاقد هرگونه امتيارات آب برق و گاز و … مي باشد و در حال حاضر از امتيازات واحد مسكوني طبقه دوم استفاده مي نمايد . 4- راه رو طبقه دوم مسكوني از خيابان اصلي صلاح الدين ايوبي كه در سند ملك به عنوان راهرو ذكر گرديده است و در حال حاضر مورد استفاده تجاري قرار دارد و در اجاره آقاي آرش وفايي قرار دارد و مساحت آن در حدود 15 متر مربع مي باشد و فاقد هرگونه امتيارات آب برق و گاز و … مي باشد و در حال حاضر از امتيازات واحد مسكوني طبقه دوم استفاده مي نمايد . 5- واحد مسكوني طبقه دوم كه مساحت آن در حدود110 متر مربع بوده و راه دسترسي آن در حال حاضر از كوچه 8 متري موجود و همچنين داراي دسترسي از خيابان صلاح الدين ايوبي نيز مي باشد و قدمت اين بنا مازاد بر 30 سال مي باشد سيستم سازه اي آن ديوار 35 سانتي بوده و فاقد نما مي باشد و نياز به تعمييرات كلي دارد كه در حال حاضر در يد عصمت صيدي مي باشد . 6- بناي مسكوني در دو طبقه كه طبقه پايين آن يك هال و سرويس بهداشتي و راهرو و آشپرخانه مي باشد و مساحت آن درحدود 32 متر مربع مي باشد كه در حال حاضر مورد استفاده نيست و طبقه بالا به مساحت خالص 22 متر مربع كه مورد استفاده آقاي پيام فريدي مي باشد و قدمت بنا مازاد بر 10 سال تعيين ميگردد و داراي سيستم سازه اي فلزي و كيفيت ساخت متوسط فاقد نما مي باشد و راه دسترسي آن از كوچه 8 متري مي باشد . 7- شايان ذكر قسمت اعظم ملك حياط بوده كه از كوچه 8 متري موجود داراي دسترسي مي باشد حدودا 187 متر مربع از ملك حياط مي باشد كه عرض متوسط آن 12.50 و طول متوسط آن 15 متر مي باشد . در خصوص سوال آن مقام محترم قضايي كه آيا امكان تفكيك قسمت هايي از ملك جهت پرداخت حق الارث شاكيان وجود دارد ؟ بايستي عرض كرد كه موارد فوق الذكر( تمام 7 مورد ) كاملا به لحاظ دسترسي و استفاده قابل تفكيك بوده اما فروش مغازه ها به دليل طول زياد آنها و حق استفاده هوايي براي طبقه دوم مسكوني در آينده مشكلاتي را به بار خواهد آورد چرا كه تخريب و بازسازي مغازه ها و طبقات مسكوني بالاتر نياز به عمليات اجرايي همزمان دارد و عملا از همديگر مستقل نمي باشند و بايستي استفاده حق هوايي مغازه ها در زمان فروش كاملا مشخص گردد و همچنين در قسمت هاي مسكوني بنا به قوانين شهرسازي بايستي تغييراتي در پنجره هاي مجاور ايجاد گردد كه مانع از ديد دو واحد مسكوني موجود به يكديگر گردد و با توجه به اينكه قسمت اعظم ملك به صورت حياط مي باشد پيشنهاد ميگردد كه جهت تعيين حق الارث شاكين از زمين مسكوني ملك ( حياط) در ضلع غربي ساختمان با دسترسي كوچه 8 متري استفاده گردد كه قابليت تفكيك و مستقل شدن را دارد كه به ارزش كلي ملك نيز صدمه اي وارد نخواهد نمود شايان ذكر است تعيين مساحت مورد نظر از حياط با حفظ دسترسي بقيه واحد هاي ملك از كوچه 8 متري بايستي انجام گردد و عرض زمين تفكيك شده نصف عرض كلي ملك قرار گيرد . قيمت گذاري و ارزش گذاري ملك تجاري – مسكوني : با توجه به اينكه موقعيت قرار گيري ملك بر يكي از خيابان هاي اصلي شهر قرار دارد و ارزش تجاري آن از نوع درجه دو مي باشد و داراي بر 12.10 متر روي خيابان اصلي بوده و همچنين ملك تجاري مسكوني داراي 3 مغازه با عرض و ورودي مناسب و قابليت ايجاد مغازه چهارم را دارد و ملك به صورت دو كله مي باشد و مساحت كلي آن 363.10 مي باشد و دسترسي آن به مراكز اصلي شهر راحت بوده قسمت هاي تفكيك شده و همچنين قيمت كلي ملك به صورت ذيل برآورد مي گردد : 1- مغازه تجاري شماره يك كه داراي مساحت 20 متر مربع مي باشد و به تازگي بازسازي شده است به ازاي هر متر مربع مبلغ 650.000.000 ريال در نظر گرفته ميشود و قيمت كلي مغازه 13.000.000.000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان در نظر گرفته مي شود . 2- مغازه تجاري شماره دو به مساحت 17 متر مربع به ازاي هر متر مربع مبلغ 650.000.000 ريال كه قيمت مغازه 11.050.000.000 ريال معادل يك ميليارد و يكصد و پنج ميليون تومان در نظر گرفته ميشود . 3- مغازه تجاري شماره سه به مساحت 17 متر مربع به ازاي هر متر مربع مبلغ 650.000.000 ريال كه قيمت مغازه 11.050.000.000 ريال معادل يك ميلياردو يكصدو پنج ميليون تومان در نظر گرفته ميشود . 4- ملك مسكوني طبقه دوم بالاي مغازه ها با مساحت حدودي 110 متر مربع با دسترسي از هر دو كله به ازاي هر متر مربع 170.000.000 ريال به قيمت كلي 18.700.000.000 ريال معادل يك ميليارد و هشتصدو هفتاد ميليون تومان قيمت گذاري ميگردد البته با احتساب امتيازات  شايان ذكر است به دليل امكان تغيير راهرو طبقه دوم به مغازه تجاري ارزش بيشتري نسبت به ملك صرفا مسكوني دارد . 5- ملك مسكوني تازه ساخت واقع در حياط پشتي ساختمان به مساحت كلي 54 متر مربع در دو طبقه با دسترسي از كوچه 8 متري موجود به ازاي هر متر مربع 120.000.000 ريال كه قيمت كلي ساختمان 6.480.000.000 ريال معادل ششصد و چهل و هشت ميليون تومان برآورد مي گردد . 6- زمين مسكوني حياط با دسترسي كوچه هشت متري موجود به متراژ 187 متر مربع به ازاي هر متر مربع مبلغ 95.000.000 ريال كه قيمت زمين مسكوني باقي مانده در حياط مبلغ 17.765.000.000 ريال معادل يك ميلياردو هفتصدو هفتادو شش ميليون و پانصد هزار تومان برآورد مي گردد . رهن و بازداشتي سند : در حال حاضر با توجه به اطلاعات سند طلق ملك در رهن و بازادشت نمي باشد جهت اطلاع دقيق تر استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك مورد تقاضا مي باشد . قيمت و ارزش گذاري كلي ملك : با توجه به وضعيت كلي ملك به مساحت 363.1 كه به صورت تجاري مسكوني بوده و داراي سه دهنه مغازه بوده و امكان ايجاد مغازه چهارم نيز فراهم مي باشد و همچنين مساحت عرصه زياد آن و موقعيت قرار گيري ملك به صورت دو كله و با در نظر گرفتن جميع جهات قيمت كلي ملك مبلغ 7.804.500.000 تومان( هفت ميلياردو هشتصد و چهار ميليون و پانصد هزار تومان) برآورد ميگردد .

 

بهزاد فریدی  – دادورز شعبه اجرای احکام مدنی کامیاران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/10/26 در ساعت 10 صبح