ملک تجاری صادقیه

70200000000

توضیحات

140068920003041480

140068460000496222
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002562/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي  مغازه تجاري معرفي شده به نشاني تهران، صادقيه-خ بزرگراه آيت ا…كاشاني-بعد از خ ابوذر-خ نجف زاده -خ فروتن- پلاك 20 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (افسانه سليماني قزلجه – محمدهادي اميدواري – فاطمه فلاحي پوستين دوز – ثريا زيادي نمنق – محمد زيادي – علي زيادي نمق – حسين زيادي نمق ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

نظريه كارشناسي پرونده اجرايي 0002562(ارزيابي مغازه تجاري )  پرونده با شماره بايگاني فوق الذكر با موضوع ارزيابي ملك تجاري معرفي شده به نشاني تهران، صادقيه-خ بزرگراه آيت ا…كاشاني-بعد از خ ابوذر-خ نجف زاده -خ فروتن- پلاك 20، پس از مطالعه مدارك ابرازي، بازديد محل، استماع اظهارات و بررسي‌هاي لازم، نظريه كارشناسي ارائه مي‌گردد. خواهان ها :خانم افسانه سليماني قزلجه خواندگان :آقايان علي و حسين همگي زيادي نمق و محمد زيادي و خانم فاطمه فلاحي پوستين دوز قرار كارشناسي: ارزيابي ملك (مغازه تجاري) معرفي شده اسناد و مدارك ابرازي: طبق نامه استعلام ثبتي شماره 140085601023022078مورخ 08/08/1400 صادره از اداره ثبت و اسناد كن تهران مضبوط در پرونده شش دانگ يك باب مغازه به شماره 3 واقع در همكف به مساحت 39مترمربع به شماره ثبتي 5384فرعي از 125اصلي مفروز و مجزي شده از 1347 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11ثبتي حوزه ثبتي كن تهران به انضمام نيمه طبقه فوقاني به مساحت 10/24 مترمربع ذيل شماره 391044 در صفحه 134 دفتر 1545 به شماره چاپي 334657به نام آقاي حاجي آقا سليمان جو ثبت و سند صادر گرديده سپس مورد ثبت برابر سند 48612مورخ 20/12/73 دفتر خانه 198 تهران به آقاي مجيد زيادي نمنق انتقال يافت سپس برابر گواهي حصر وراثت شماره دادنامه 23 مورخ 20/01/93 شوراي حل اختلاف منطقه 5 تهران و گواهي ماليات بر ارث شماره 105986مورخ 29/11/92 سازمان مالياتي كشور مجيد زيادي نمنق فوت نموده و وراث حين الفوت فاطمه صلاحي پوستين دوز (همسر)و ثريا (دختر)و حسين و محمد و علي همگي زيادي نمنق (پسران)و حسن فردوسي فر (پسر )مي باشد همچنين برابر سند انتقال اجرايي شماره 72006 مورخ 25/09/99 دفتر خانه 553تهران و دادنامه ها و اجراييه شماره 920997165000116مورخ 27/06/92 شعبه 278 دادگاه مجتمع قضايي شهيد مفتح(خانواده)تهران از طرف نامبردگان به استثنا ثمنيه عرصه و اعيان به مقدار 2 سهم از 9 سهم مشاع از شش دانگ مورد ثبت به نام افسانه سليماني قزلجه انتقال يافت و سند مالكيت به نام نامبرده ذيل ثبت الكترونيك 139905301023041254به شماره چاپي 800979ثبت و سند صادر گرديد مشخصات مالكيت طبق استعلام ثبتي: مالكيت افسانه سليماني قزلجه به مقدار 2 سهم از 9 سهم مشاع از شش دانگ به استثنا ثمنيه عرصه و اعيان سهم دو وراث: مالكيت ثريا زيادي به مقدار 1 سهم از 9 سهم مشاع از شش دانگ به استثنا ثمنيه عرصه و اعيان مالكيت محمدزيادي به مقدار 2 سهم از 9 سهم مشاع از شش دانگ به استثنا ثمنيه عرصه و اعيان شرح بازديد صورت گرفته: ملك مورد نظر داراي ساختماني غربي ساخت با 2 طبقه كه طبقه مغازه ها و واحد تجاري و طبقه اول واحد مسكوني با قدمت حدود 35 تا 40 ساله ساخت مي باشد واحد تجاري موضوع كارشناسي واقع در طبقه همكف ساختمان با موقعيت غربي (گذر شرقي خ فروتن) واقع گرديده است. مغازه موصوف كه با فعاليت نانوايي فعال مي‌باشد به صورت يك بر (داراي دو دهانه) با درب شيشه اي سكوريت داراي بالكن داخلي با نردبان فلزي به كف مغازه متصل است به ابعاد داخلي حدود 4متر در دو و نيم متر داراي سرويس بهداشتي در بالكن با ديوار كاشيكاري شده و كف موزاييك شده جهت استراحت كارگران و كاركنان مي‌باشد. مساحت داخلي مغازه حدود 39 مترمربع مي‌باشد. ارتفاع داخلي مغازه حدود4/4متر و عرض داخلي دو دهانه 6/20متر و طول داخلي آن 5/50متر با مساحت داخلي 34مترمربع مي باشد پوشش كف مغازه سنگ و بدنه مغازه سنگ در پايين و سراميك در نيمه بالايي و سقف نبشي كشي سراميك شده داراي انشعابات مجزا آب و برق و گاز و سرمايش كولر آبي مي‌باشد. نظريه كارشناسي با توجه به موقعيت زماني و مكاني عرصه و اعيان ملك و وضعيت كمّي و كيفي آن با در نظر گرفتن جهات مؤثر در تعيين ارزش روز شش دانگ يك باب مغازه به شماره 3 (قطعه سوم تفكيكي)واقع در همكف به مساحت 39مترمربع به شماره ثبتي 5384فرعي از 125اصلي مفروز و مجزي شده از 1347 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11ثبتي حوزه ثبتي كن تهران به انضمام نيمه طبقه فوقاني به مساحت 10/24 مترمربع طبق مطالب گزارش و به خصوص شرايط خاص حاكم بر بازار، بدون در نظر گرفتن وجود معارض احتمالي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و منع معاملاتي، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت مدارك ابرازي و اظهارات كه احراز اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي رشته راه و ساختمان مي‌باشد، به‌ نظر اينجانب ارزش روز مغازه تجاري(سرقفلي و ملكيت توامان با هم)موردنظر با مشخصات به شرح گزارش، 70،200،000،000 ريال معادل هفتاد ميليارد و دويست ميليون ريال معادل هفت ميلياردو بيست ميليون تومان جهت مزايده مي‌باشد.در پاسخ به قرار كارشناسي صادره ملك مذكور در حال حاضر بصورت فعال و مورد بهره برداري مستاجر بصورت نانوايي مي باشد اين ارزيابي با توجه به اظهارات محكوم له و مستاجر ملك مبني بر عدم فروش سرقفلي آن طي سند مجزا صورت گرفته است كه در صورت فروش سرقفلي آن ارزش ملكيت مغازه مطرح بوده كه به نسبت زيادي از رقم اعلامي فوق الذكر كسر ميگردد در صورت صلاحديد دادگاه محترم مراتب فروش يا عدم فروش سرقفلي مغازه از مراجع ذيربط استعلام گردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/06 ساعت 9/30 الي 10 صبح