ملک تجاری شامل یک باب مغازه

62500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980226600235
شماره آگهی:
140168460000552226
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول بموجب اجرائيه شماره 9809980226600235 مورخه 1399/04/15 صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0000163 / ج3 دعوي له سلمان جیربندی و دیگران بطرفيت اقاي شهلا شکوری و دیگران ، با موضوع تقسیم ترکه ، كه در اين خصوص در اين خصوص شش دانگ پلاک ثبتي 2170 اصلي از 8و 12و 14 فرعي واقع در بخش 10 در نشاني تهران – خ آزادی بعد از جمالزاده شمالی قنادی سعید پلاک 51 توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

عطف به ابلاغيه هاي صادره موضوع پرونده كلاسه 00165 و در راستاي اجراي قرارهاي كارشناسي شماره 140068440001764434 مورخ 19/09/1400 و 140068440001828028 مورخ 27/09/1400 در خصوص دعوي سحر ، سامان ، سالومه و سلمان همگي جيربندئي به طرفيت شهلا شكوري و سعيده ، مريم ، سالار ، محمد مهدي ، سينا ، ساسان و مرسده همگي جيربندئي و كبري حسيني پورصادق و موسسه املاك و مستغلات تامين اجتماعي ، اينجانبان كارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و استماع توضيحات طرفين پرونده در حضور وكيل خواهان به تاريخ 1400/10/30 از ملك موصوف واقع در ” تهران- خيابان آزادي – بعد از جمالزاده شمالي – قنادي سعيد – پلاك آبي 51 ” بازديد نموده و پس از معاينه و انجام بررسي هاي لازم نتيجه به شرح زير به آگاهي مي رسد :

 

مشخصات ملك :

 

ملك مورد نظربرابر تصوير اجاره نامه ارايه شده تنظيمي بين موسسه املاك و مستغلات تامين اجتماعي و آقاي روح اله جيره بندي شامل يك باب مغازه سه دهانه با بَر مجموعاَ حدود 11/10 متر به خيابان اصلي (آزادي) و كارگاه متصل به آن پشت جبهه در سه تراز زيرزمين ، همكف و اول به مساحت تقريبي 786/83 متر مربع كه حدود 121 متر مربع آن در جبهه اول مغازه تجاري قنادي و شيريني پزي داراي پروانه كسب منقضي به نام مرحوم روح اله جيربندئي و الباقي كارگاه مي باشد و طبق تصاوير مدارك ابرازي جزء پلاك ثبتي8و 12 و 14 فرعي از 2170 اصلي بخش 10 تهران به مالكيت موسسه املاك و مستغلات تامين اجتماعي است. واقع در زيرپهنه S122 طرح تفصيلي و داراي انشعابات آب و برق و گاز شهري.

 

ملك موصوف بر اساس راي شعبه 6 عمومي حقوقي به تاريخ 31/02/1399 داراي تجويز انتقال منافع براي مغازه مذكور مي باشد.

 

گردش كار:

 

1-ابلاغ قراركارشناسي به هيات سه نفره آقايان محسن سرخو وسيد احمد زاده موسي واسداله طالبي به شماره140068440001764634

 

2-استعفا احدي از كارشناسان بنام محسن سرخو به علت كارمندي در سازمان تامين اجتماعي 

 

3-معرفي آقاي مهندس بابك شهدادي از طرف شعبه محترم جايگزين كارشناس مستعفي

 

4-استعلام از مقام محترم قضايي جهت ارشاد در خصوص قرار كارشناسي ودريافت پاسخ (ارزيابي حق كسب و پيشه و سرقفلي) بعنوان قرار كارشناسي

 

4-در خواست هيات كارشناسي از شعبه محترم در خصوص كسري مستندات از جمله پروانه ساخت -پايانكار –عدم خلاف وسوابق ثبتي مورخ 25/11/1400با كد رهگيري1400220900024391

 

5- ارسال نامه استعلام از شهرداري منطقه 6 از طرف شعبه به تاريخ 01/12/1400با شماره 140068990068961366

 

6-ارسال نامه مجدد به شهرداري منطقه 6 بابت پي گيري استعلام پلاك فوق به تاريخ 16/01/1401 شماره 140168990001077621 توسط شعبه محترم

 

7-ارسال نامه دسترسي پرونده ثبتي به اداره ثبت اسناد واملاك منطقه غرب تهران(رودكي تهران) مورخ 20/04/1401 شماره 140168990018370322توسط شعبه محترم

 

پرونده ثبتي: 

 

1-بررسي سوابق ثبتي ، طبق گزارش كارشناس رشته امور ثبتي آقاي محمد جعفر معماري به شماره2158 مورخ31/04/1399 كه در پرونده مضبوط مي باشد مشخص شده ملك موصوف جز پلاكهاي تجميعي 8 و12و14 فرعي از 2170 اصلي واقع در بخش 10 ثبت تهران بوده است كه مالكيت همه آنها متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي باشد.پلاك 8/2170 يك قطعه زمين به مساحت 16/56 متر مربع ذيل صفحه 444 دفتر املاك جلد يك فرعي وپلاك14/2170 يك قطعه زمين به مساحت 15/964 متر مربع كه ذيل صفحه 58 دفتر املاك ثبت شده است طي سند رهني 18319 مورخ 12/12/1349 دفتر 126 تهران در رهن است وپلاك 12/2170 يك قطعه زمين به مساحت 29/1327 متر مربع مي باشد كه ذيل صفحه 97 دفتر املاك جلد 27 ثبت شده است.

 

2-رياست اداره ثبت منطقه غرب تهران در تاريخ 11/05/1384 به شماره 20931 در پاسخ به استعلام رياست محترم شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در تاريخ12/04/1384 باشماره 82/16/160و161 اعلام مي دارد :

 

سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 15/964 متر مربع به شماره 14/2170 واقع در بخش ده تهراندر صفحه 57 دفتر 28 املاك بنام آقاي يعقوب ساعدي صادر شده است وبموجب سندشماره 3288 مورخ 16/11/1338 دفتر خانه 65 تهران مورد ثبت به خانم فرنگيس اطلسي انتقال يافته كه نامبرده نيز مقدار 600 متر مشاع را طبق سند 18319 مورخ 12/12/1349 دفتر خانه 126 تهران مورد رهن قرار مي دهدوبموجب حكم25843 مورخ 02/06/1371 شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامي تهران اموال يعقوب ساعدي واقارب نزديك وي (فرنگيس اطلسي همسرش)بنام بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي تهران مصادره وذيل صفحه 58 دفتر املاك 28 ثبت وسند صادر گرديده است.

 

3- پلاكهاي ثبتي8 و12و14 فرعي از 2170 اصلي بموجب وكالت نامه 197100 دفتر خانه 24 مورخ 21/04/1373 ازطرف بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي به سازمان تبليغات اسلامي انتقال مي يابد.

 

4-در تاريخ 04/12/1373 بموجب وكالت نامه3517 دفتر خانه 206 از طرف سازمان تبليغات اسامي به سازمان تامين اجتماعي منتقل گرديده است و سازمان تامين اجتماعي در تاريخ 20/07/1392در دفتر خانه 607 تهران اقدام به انتقال قطعي مي نمايد. 

 

سوابق تجاري:

 

مطابق گواهي شماره 88/10/127 مورخ 01/04/1389 اتحاديه صنف دارندگان قنادي وشيريني فروشي از سال 1332در محل مغازه فوق در رشته قنادي داراي فعاليت بوده است ومرحوم آقاي روح اله جير بندئي داراي پروانه كسب به شماره 250 تاريخ 27/04/1385 بو ده است وقرار داد اجاره استفاده از منافع حق كسب وپيشه وتجارت يك باب مغازه سه دهانه وكارگاه متصل به آن با شماره 5793/6 به تاريخ سال 90 بين مالك ،موسسه املاك ومستغلات سازمان تامين اجتماعي ومستاجر آقاي روح اله جيربندئي منعقد شده است و همچنين شعبه 6 دادگاه عمومي وحقوقي مجتمع شهيد بهشتي تهران در دادنامه صادره در تاريخ 31/02/1399 كه حكم بر تجويز انتقال منافع مغازه مذكور را صادر نموده است.

 

توضيحات ضروري :

 

نظريه كارشناسي ارائه شده ، مبتني بر بررسي تصاوير اسناد ابرازي و اطلاعات موجود در پرونده ميباشد و تشخيص اصالت اسناد و مدارك در صلاحيت اينجانان نمي باشد و چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي، مدارك و مستندات قابل پذيرش ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي مؤثر واقع شود، مسئوليتي متوجه نظريه كارشناسي صادره نميباشد.

 

بررسي و احراز مالكيت و ميزان سهم طرفين پرونده در صلاحيت اين هيات كارشناسي نبوده و تنظيم گزارش كارشناسي فارغ از آن و صرفا جهت ارزيابي حق كسب و پيشه و سرقفلي مغازه فوق الذكر پيرو صدور قرار كارشناسي توسط مقام محترم قضايي مي باشد.

 

نظريه كارشناسي :

 

قابل ذكر است؛ درخصوص اين ملك پرونده اي در شهرداري منطقه شش تهران يافت نگرديد واز جانب طرفين دعوا ومالك ، سازمان تامين اجتماعي مستندي، مبني بر پرداخت عوارض تجاري اين ملك به شهرداري ارائه نگرديد، لذا، به نظر اينجانبان با توجه به نكات فوق ، در صورت صحت مدارك ارائه شده و با توجه به موقعيت مكاني و عوامل موثر در ارزيابي و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديون احتمالي به شهرداري ، دارايي ، بيمه ، بانكها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و ارگانها و ادارات دولتي ، ونداشتن هر گونه بازداشتي ارزش سرقفلي و حق كسب وپيشه وتجارت ششدانگ اين مغازه و كارگاه متصل به آن را در اين تاريخ به مبلغ 625.000.000.000 ريال معادل ( شصت و دو ميليارد و پانصد ميليون تومان ) اعلام مي گردد. 

د)نظريه كارشناسي:

با عنايت به بازديد بعمل آمده و بررسي هاي ميداني و شرايط مكاني و زماني و عوامل موثر، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هرگونه معارض احتمالي و منع قانوني در نقل و انتقالات،ارزش روز ششدانگ سرقفلی به آدرس و مشخصات ثبتي مذكورو صنفي متعلقه جمعا مبلغ 625/000/000/000ريال (معادل شصت و دومیلیارد و پانصد ميليون تومان) پيشنهاد و اعلام مي گردد مقرر گرديد شش دانگ سرقفلی يک باب مغازه با مشخصات فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه 1401/11/05 از ساعت 12 صبح الي 12/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ 62/500/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي (62/500/000/000ریال) في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05