ملک تجاری خ سپاه

470000000

توضیحات

9109980216200675

140068460000505616
اجراي احكام شعبه 262 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 92/00011 صادره از شعبه 262 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران خانم غزل جلالی کندلوسی و خانم خدیجه شیخ الاسلامی باوکالت خانم زهرا سادات طباطبایی (ورثه مرحوم فرهود جلالی کندلوسی) محکوم علیهم پرونده اجرائی 262/93ج72 محکوم می باشند به پرداخت تعداد 475 عدد سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع از بابت باقیمانده مهریه از ماترک متوفی و مبلغ 1/025/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی سهام درحق محکوم لها، خانم فرزانه عسگری فرزند حمداله که در این رابطه مقدار 900/000 ريال سهم الشرکه مرحوم فرهود جلالی کندلوسی در موسسه فرهنگی و هنری پارپیرار به شماره ثبت 15551 مورخ 82/4/23 و شناسه ملی 10100572871 به نشانی: تهران، خیابان سپاه، خیابان حقوقی، خیابان محمد علی مقدم پلاک 4 توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت سهام مذکور ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

موسسه فرهنگی و هنری پارپیرار به شماره ثبت 15551 مورخ 82/4/23 و شناسه ملی  10100572871 به نشانی: تهران، خیابان سپاه، خیابان حقوقی، خیابان محمد علی مقدم پلاک 4 از آغاز در امور هنری و فرهنگی به ویژه آیین و سنن و فولکلور استان مازندران بصورت غیر انتفاعی فعالیت می کرد که با درگذشت رئیس موسسه مرحوم فرهود جلالی کندلوسی به حالت نیمه تعطیل درآمده است.موسسه مذکور غیرفعال و نیمه تعطیل به صورت استیجاری می باشد. موسسه مذکور به موجب آگهی رسمی با دارایی یکصد هزار تومان به ثبت رسیده است و با توجه به نامه مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد کشور مبنی بر اینکه سابقه ای در آن اداره از ثبت یا تقاضای ثبت علامت تجاری بنام مرحوم و یا موسسه فرهنگی پارپیرا به دست نیامده لذا نام موسسه فاقد ارزش تجاری بوده و از بابت ارزش آن صرفا باید به ارزش دارایی ها و سرمایه آن توجه نمود. این موسسه فاقد یک برند یا نشان قابل ارزیابی اقتصادی یا تجاری است. موسسه پارپیرار در یک مکان اجاره ای بنا شده است. تشکیلاتی است غیرمعروف در سطح کشور و عموم فعالیت آن در مورد شناخت آداب و رسوم و فرهنگ مردم مازندران بویژه غرب استان مازندران بوده است. مجوزها و پروانه های صادر شده بنام موسسه (تهیه و تولید و نشرو پخش آثار صوتی و تصویری موسیقائی و برگزاری اجرای صحنه ای موسیقی و پروانه انتشار نشریه و پروانه فعالیت دفتر رسانه و پروانه نشر کتاب) عموما جنبه فرهنگی داشته و انگیزه سودآوری و درآمدزایی تجاری در آن ها مشاهده نشده است. فعالیت های انتشاراتی آن نیز درآمد قابل ملاحظه ای برای موسسه به ارمغان نیاورده و میانگین آن در سال به ده میلیون تومان نمی رسد. دفاتر قانونی و همچنین میزان در آمد سالیانه آن به کواهی مفاصاحساب های صادره از سازمان امورمالیاتی ارقام ناچیزی است که در بهترین وضعیت در سال 98 کمتر از یازده میلیون تومان به عنوان درآمد ثبت شده است. تعداد پرسنل موسسه هم در همان سال پنج نفر بوده که در سال بعد 1399 به دو نفر کاهش یافته و اکنون نیز نیمه تعطیل بوده که خود بیانگر عدم فعالیت موثر موسسه می باشد. باعنایت به داده های فوق از جمله استجاری بودن محل موسسه، فعالیت کم آن در سالهای اخیر، میزان درآمد ناچیزآن، همچنین عدم فعالیت فعلی موسسه، ارزش تجاری آن با احتساب وسایل بجا مانده 470/000/000 ريال ( معادل چهل و هفت میلیون تومان) تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/10/26 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سهام مذکور از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/10/26 از ساعت 10 الی 11