ملک تجاری خ جمهوری اسلامی

8500000000

توضیحات

9809981735100160

140091460000593899
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سي و دو (كميته) شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول”

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 641  شورای حل اختلاف مجتمع شماره (32شهید آیت الله مصطفی خمینی) شماره دادنامه 9809971735100320 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 981187/98/  ج اجرای احکام مجتمع شماره 32 شورای حل اختلاف تهران له احد قانع فرد  علیه آقای احمد علی غفاری . محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته خسارت تاخیر  و نیم عشر اجرائی و نیز پرداخت هزینه های اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال متعلق به محکوم علیه را بشرح ثمن ششدانگ اعیانی و قدرالسهم از ششدانگ عرصه با پلاک ثبتی 95فرعی از 1886اصلی بخش 3  از بخش سه تهران حوزه ثبت ولیعصر (عج) را با مشخصات ذیل جهت توقیف معرفی نموده است

1-    ششدانگ ملک دارایه کاربری تجاری به شماره ثبتی ذکر شده واقع در یک ساختمان بنا قدیمی بیش از 50 سال

2-    محل وقوع ملک: تهران، خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان حافظ ، نبش کوچه کلانتری پلاک292، پاساژجمهوری طبقه دوم سمت غربی قطعه 36پلاک 207میباشد

4-    مشخصات ظاهری و مساحت ملک:97*70 متر مربع  می باشد.

با توجه به تمامی موارد فوق ملک به قیمت 8/500/000/000ریال  برآورد گردیده است. مزایده از ساعت11 الی11/30مورخ 1400/11/13 در نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی کوچه بیرجند مجتمع 32 شورای حل اختلاف(شهید آیت الله مصطفی خمینی) واحد  اجرای احکام مدنی  تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.و ملک داریه چند توقیفی میباشد  همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده از ساعت11 الی11/30مورخ 1400/11/13