ملک تجاری به مساحت حدود 25.20 مترمربع واقع در انديشه، فاز يك، خيابان چهارم غربي، بعد از تقاطع معلم، خيابان موعود، پلاك 14

1000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982641001815
شماره آگهی:
140091460000621183
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درپرونده کلاسه 980766 اجراييه صادره از شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان شهريار درخصوص مطالبات محکوم له: ميترا شصت واري عليه: حميد جلالي منش موضوع لازم الاجرا: پرداخت وتحويل 200 عدد سکه بهار ازادي بعنوان بخشي از مهريه درحق محکوم له و پرداخت نيم عشردولتي درحق دولت ضمنا نظربه معافيت خواهان ازپرداخت هزينه دادرسي مشاراليها مکلف است بااجراي حکم نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايد از ماترک مرحوم عليرضا جلالي منش که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي قدرت اله جعفر زاده ارزش شش دانگ مغازه آهنگري قولنامه اي به آدرس: انديشه، فاز يك، خيابان چهارم غربي، بعد از تقاطع معلم، خيابان موعود، پلاك 14، مغازه آهنگري، به مبلغ يک ميليارد تومان ارزيابي گرديده سپس مقرر گرديد در تاريخ 1400/12/14 از ساعت 11 الي 12 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1-شش دانگ مغازه قولنامه اي به نشاني انديشه، فاز يك، خيابان چهارم غربي، بعد از تقاطع معلم، خيابان موعود، پلاك 14، مغازه آهنگري، واحد مورد نظر الف – اسناد و مدارك ارائه شده: مغازه آهنگري به مساحت حدود 25.20 مترمربع واقع در خيابان موعود كه فرد (پيرمرد) مستقر در مغازه خود را خليل سرخي معرفي كردند و اعلام نمودند مستاجر هستند و اجاره

نامه ندارند و اسم موجر را نيز بلد نيستند. ب – گزارش كارشناسي و مشاهدات عيني: طبق بازديد ميداني و معاينه فني انجام شده، مغازه مورد نظر بصورت آهنگري به مساحت حدود 25.20 مترمربع، كف و بدنه سنگ، قديمي ساز، برق اشتراكي مي

باشد. . نظريه كارشناسي : ارزش ششدانگ عرصه و اعيان واحد تجاري موصوف، برابر با مبلغ 10/00/000/000ريال، معادل يك ميليارد تومان ارزيابي مي گردد.که سهم الارث محکوم علیه از ملک فوق الذکر به مبلغ 175 میلیون تومان می باشد .

ملک در اختيار مستاجر خليل سرخي با رهن 17 ميليون و پانصد هزار تومان و ماهيانه يک ميليون و دويست هزار تومان اجاره و فاقد بدهي بانکي است که سهم الارث محکوم علیه از شش دانگ ملک فوق الذکر به قيمت يک ميليارد تومان برآورد وفقط به میزان سهم الارث محکوم علیه{175 میلیون تومان }در روز مزایده به ه و فروش مي رسد . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/14 از ساعت 11 الي 12