ملک با کاربری باغ و باغچه

30120000000

توضیحات

140091920002180298

140001460000151531
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان چهارباغ

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول

در اجراي مفاد نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهر ری محکوم عليه آقای علیرضا مفتاحی  فرزند اسمعیل محکوم است  به پرداخت مبلغ 30/000/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000/000ریال بابت  دستمزد کارشناسی له آقای سید مهدی آزادی  فرزند حسن  ، بنا به تقاضاي  محکوم له اموال (ماترک) نامبرده که شامل یک ملک قولنامه ای  واقع در شهرستان چهارباغ جاده قزلحصار ملک آباد اراضی عرب آباد کوچه 15متری یونجه جنب سازمان آب به مختصات حدودی 50/8191561و35/8111561 با کاربرد باغ و باغچه به مساحت 1550متر مربع دارای آب شهری بدون کنتور و130متر مربع ویلا 30متر مربع سرایداری و110اصله درخت میوه و 15 متر مربع استخر توقیف گردید. وضعیت زمین محصور  بصورت چهاردیواری با پوشش نمای سیمان سفید و سنگ آزاره در زیردیوار و دارای بنای احداثی ویلائی در یک طبقه بصورت همکف و کرسی چینی شده به محوطه با نمای سنگ تراورتن و سقف شیبدار سبک به انضمام استخر روباز و سرایداری و آلاچیق در محوطه با سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی بوده ودارای محوطه سازی و درختان مثمر و زینتی میباشد.و در حال حاضر دارای آب و برق بوده ولی مجوز آنها به روئیت نرسیده  .لذا بر این اساس 62/75سهم از100سهم  ملک قولنامه ای فوق الذکر به متراژ972/62مترمربع  مشروط به نداشتن بدهی به مراجع دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و معارض و قابلیت نقل و انتقال قانونی به ارزش 30/120/000/000ریال  به صورت مزايده حضوري از طريق اجراي احکام مدني دادگاه شهرستان چهارباغ  در تاریخ 1400/11/05ساعت 12 الی13به فروش میرسد ، کسانيکه مايل به شرکت در مزايده مي باشند مي توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزايده مال آگهي شده را ملاحظه و درتاریخ فوق الذکر  در شعبه اجرای احکام مدنی چهار باغ  محل انجام مزايده حاضر و شرکت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين پيشنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده موظف است 10 درصد قيمت خريد را نقداً یا طی یک فقره چک تظمینی بانکی در وجه اجرای احکام شهرستان چهارباغ را در محل مزايده توديع نموده وظرف یکماه الباقی قیمت را نیز پرداخت نمایند.

 

مدیر اجرای احکام مدنی شهرستان چهارباغ-علیرضا دهقانی سانیج

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/05ساعت 12 الی13