ملک اسد آباد وندر آباد

2500000000

توضیحات

9809988122100625

140028460000104763
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اسدآباد

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی :        آگهی مزایده  یک باب / منزل مسکونی

پرونده کلاسه    981578  شعبه  اجرای احکام کیفری دادسرای  شهرستان اسدآباد 

وثیقه گزار خانم ملوک کاظمی سرابی

با توجه به اینکه وثیقه گزار  نسبت به معرفی  محکوم علیه شهرام میرزایی  اقدامی نکرده است این اجرا به درخواست مرجع نیابت اقدام به توقیف 6 دانگ پلاک ثبت  439 فرعی  از  51  اصلی بخش    مورد ثبت  603483 الف 98  نموده است لازم به ذکر می باشد چنانچه پلاک مورد نظر در رهن  بانک  باشد  با رعایت حقوق مرتهن مزایده برگزار و از محل فروش ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ مرهونه و فک رهن اقدام می گردد.

آدرس: اسدآباد  وندراباد

مشخصات ملک برابر کارشناسی انجام شده

عرصه حدود  208    متر و دارای امکانات آب برق و گاز اختصاصی مساحت این پلاک  170  متر مربع بوده که در آن  1  طبقه ساختمان احداث شده

ارزش 6 دانگ  2500000000  ریال اعلام گردیده با توجه به اینکه وثیقه گزار نسبت به معرفی موثق خود اقدام نکرده است  لذا این اجرا به درخواست مرجع نیابت و برابر قانون اقدام به توقیف پلاک فوق نموده است و  به تاریخ  10  /  11  /  1400  ساعت  10  اقدام به برگزاری مزایده می نماید

        محل برگزاری مزایده دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد واحد اجرای احکام کیفری

مورد مزایده  5 روز قبل از تاریخ مندرج  قابل مشاهده است

برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس واریز نماید و جهت الباقی در مهلت قانونی اقدام نماید  و در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

  10  /  11  /  1400  ساعت  10