ملک آپارتمان مسکونی

5000000000

توضیحات

9909983030601191

140001460000146793
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت دوم 

به موجب پرونده کلاسه0000435 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 1 حقوقی دادگستری فردیس له مهناز قلی زاده                              وعلیه  سید حسن شجاع الدین کیوی که محکوم علیه محکوم است  به فروش مال مشاع از قرار پلاک ثبتی 20734 فرعی از 7093 فرعی از 1 اصلی ( قطعه پنجم تفکیکی ) و تقسیم بهای آن با محکوم له در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم له  از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 27/10/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 5/000/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : الف ) ملک مذکور شامل یک قطعه زمین و مطابق با اسناد ارائه شده از طرف متقاضی بشماره سند 926860  97/ب  بتاریخ 15/12/97 به مساحت 57 متر مربع استان البرز شهرستان کرج شماره 20734 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی از 7093 ، قطعه 5 طبقه 3 ، نوع ملک آپارتمان مسکونی ، وضعیت خاص طلق نوع و میزان مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به خانم مهناز قلی زاده فرزند مهدی ، شماره شناسنامه 993 و شناسه ملی 00641049603 محل صدور تهران تاریخ تولد 1355 تابعیت ایران که مستند مالکیت آن انتقال قطعی شماره 29541 مورخ 23/11/97 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 شهر شهریار استان تهران و دارای شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( جام ) بشماره 49981949508842900100300 است . در زمان بازدید شریک سه دانگ در آن ساکن بوده و کاربری آن مسکونی می باشد . ب ) مشاهدات و مشخصات کلی ملک  : ملک مذکور بصورت یک مجتمع آپارتمانی شمالی در چهار طبقه مشتمل بر یک طبقه همکف بصورت پارکینگ و انباری و سه طبقه در شش واحد مسکونی می باشد ، نمای ساختمان بصورت سنگ تراورتن طرح دار و پنجره های فلزی اجراء شده و کف پارکینگ موزائیک و کف راه پله نیز سنگ کاری شده است ، کف واحد سرامیک ، پلاک تک خوابه با نور گیری مناسب و آشپزخانه با کابینت ام دی اف و فاقد شکل بندی سقف و نور پردازی است ، دارای انشعابات آب و برق و گاز  می باشد . سرمایش کولر آبی است . ملک مذکور به مساحت 57 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه سوم به انضمام پارکینگ قطعه 4 تفکیکی به مساحت 10 متر مربع واقع در همکف و به انضمام انباری قطعه 5 تفکیکی به مساحت 9/1 متر مربع در طبقه پشت بام با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن . ج ) نظریه کارشناسی : باتوجه به موقعیت مکانی و منطقه وقوع زمین ، ابعاد کاربری ، دسترسی ها عرض گذر طرح های شهرداری و میزان تاثیر مثبت و منفی آن همچنین موقعیت قرار گیری زمین ، بازار مسکن ، و همچنین با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی اراضی املاک و بادرنظر گرفتن کلیه حقوق متعلقه و متصوره بدون در نظر گرفتن مبلغ بازداشتی و کلیه بدهی به اشخاص حقیق و حقوقی بشرط بلا معارض بودن و امکان انتقال در دفتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی و دیون معوق احتمالی ( فارق از تائید اصالت اسناد ) شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 20734/1 قطعه شده به قیمت کلی 5/000/000/000 ریال معادل پانصد میلیون تومان وجه رایج کشور برآورد و تقویم میگردد . 

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 27/10/1400 از ساعت 10 الی 11