ملک(یک باب کارگاه) خیابان جمهوری اسلامی

11500000000

توضیحات

9709982164300827

140068460000492015
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده ملك

مورد مزايده:به ميزان 36/25 (سي و شش سهم وبيست وپنج صدم )سهم مشاع از يكصد سهم مشاع از 2 دانكگ مشاع از 6 دانگ مشاع از ملك پلاك ثبتي 11/1541 بخش دو تهران ، به نشاني : تهران – خيابان جمهوري اسلامي– نرسيده به ميدان بهارستان – كوچه محمودي – پلاك 5 به مبلغ 4/169/034/525 ريال به عنوان محكوم به

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900089/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي اميردويران به پرداخت مبلغ 1/500/000/000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ2/525/096/525ريال بابت خسارت تاخيرتاديه و  مبلغ 51/938/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ30/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس و مبلغ 62/000/000 ريال  حق الوكاله وكيل در حق محكوم لهاخانم فاطمه نيك نژادو پرداخت مبلغ 208/451/726ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به ملك پلاك ثبتي 11/1541 بخش دو تهران ، به نشاني : تهران – خيابان جمهوري اسلامي– نرسيده به ميدان بهارستان – كوچه محمودي – پلاك 5 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 پرونده شماره 9709822164300827 و كلاسه بايگاني 9900089 نظريه هيئت پنج نفره كارشناسان به شرح ذيل تقديم مي گردد :  ملك پلاك ثبتي 11/1541 بخش دو تهران ، به نشاني : تهران – خيابان جمهوري اسلامي– نرسيده به ميدان بهارستان – كوچه محمودي – پلاك 5 كه در نقشه موقعيت آن مشخص گرديده و باستحضار مي رساند حسب دستور، محلملك از بيرون مورد مشاهده قرار گرفت كه مراتب به شرح زير باستحضار ميرسد . حدود و مشخصات ثبتي بدوا خاطر نشان ميسازد اطلاعات مرتبط با حدود و مشخصات ثبتي از مدارك مضبوط در پرونده و گزارش هيات سه نفره كارشناسان اقتباس گرديده كه مراتب به شرح زير مي باشد . مورد ارزيابي عبارت است از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب كارگاه به شماره 11 فرعي از 1541 اصلي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 واقع در بخش دو تهران حوزه ثبت نارمك تهران به مساحت 75/196 متر مربع (يكصد و نود و شش متر و هفتاد و پنج دسيمتر مربع) واقع در طبقه دوم با حدود اربعه شمالا اول در دو قسمت كه قسمت دوم غربي است درب و ديواريست به راه پله مشاعي دو ديواريست مشترك با كارگاه مجاور سوم در سه قسمت كه قسمت اول شرقي و سوم غربي است ديوار و پنجره است بفضلي نورگير مشاعي چهارم ديوار مشترك با كارگاه مجاور شرقا ديواريست به پلاك 1563 جنوبا ديوار و پنجره است به حياط خلوت غربا ديوار و درب است به كوچه سه متري ، مالكيت آقايان اكبر و اميرو علي اصغر دويران كشاورزي فرزندان اسكندر هر كدام با جز 2 سهم از كل 6 سهم بعنوان مالك دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان. مشخصات ساختمان مورد ارزيابي عبارت است يك واحد كارگاه واقع در طبقه دوم سمت جنوب ساختماني چهار طبقه مشتمل بر طبقه زيرزمين ، همكف و دو طبقه بالاي همكف با نماي سيماني و پنجره هاي فلزي و داراي دربازكن تصويري است و حدود عمر ساختمان بالغ بر 50 سال تخمين زده مي شود . با توجه به عدم امكان بازديد از داخل ملك ، حسب دستور ، ساير مشخصات داخلي واحد و انشعابات منصوبه مطابق گزارشات كارشناسان موجود در پرونده مورد لحاظ براي ارزيابي و تعيين قيمت قرار مي گيرد . بر اساس اطلاعات موجود در پرونده مورد ارزيابي داراي گواهي پايان ساختمان شماره 23496 مورخ 1397/11/04صادره از شهرداري منطقه 12 تهران است كه به موجب آن كاربري آن به صورت كارگاه درج و تعيين شده است . لازم به ذكر است كه كوچه محمودي امكان دسترسي سواره از خيابان جمهوري را ندارد . نظريه كارشناسي با توجه به مراتب ذكر شده در بالا ، و در صورت صحت و اعتبار مستندات موجود در پرونده ، شرايط و موقعيت مكاني و زماني ، نوع كاربري (كارگاه)واحد مورد نظر ، قدمت ساختمان ، و ساير عوامل موثر در موضوع و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك ، احراز مالكيت ، عدم واگذاري ، بدهي و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و دولتي) و نداشتن معارض ، ارزش ششدانگ كارگاه معرفي شده به پلاك ثبتي 1541/11 قطعه 10 تفكيكي بخش دو ثبتي تهران به مساحت 196/75مترمربع به نشاني مندرج در صدر گزارش به صورت تخليه برابر مبلغ 34/500/000/000 ريال ( سه ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان ) و ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ كارگاه معرفي شده به مبلغ 11/500/000/000ريال (يك ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون تومان ) تعيين و اعلام مي گردد .

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ دوشنبه 4 بهمن 1400 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

4 بهمن 1400 ساعت 9/30 الي 10