ملك مسکونی به مساحت 147.5 متر

22000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980226900246
شماره آگهی:
140168460000590453
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره9509970226900798 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0101103/ج/3 له آقایان و خانم ها وحید – حمید – سودابه – سوسن – حمیده – سعید همگی خاجی با وکالت محمد قادری و علی ولی نژاد به طرفیت زهرا درودیان مبنی بر صدور دستور فروش پلاک ثبتی 932 فرعی از 2537 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ عدم قابلیت افراز نظر به اینکه مالکیت طرفین نسبت به پلاک موصوف به دلالت تصویر مصدق سند مالکیت و تصمیم واحد ثبتی تهران محرز و مسلم است و نظر به اینکه اداره ثبت مربوطه به موجب تصمیم شماره 3210194 پلاک ثبتی فوق الذکر را فیر قابل افراز تشخیص داده است لهذا دادگاه درخواست متقاضی را مستندا” به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع وارد دانسته و دستور آنرا از طریق مزایده و تقسیم بهای آن بین مالکان به نسبت سهم هر یک صادر می نماید. دستور فروش صادره قطعی است. همچنین مبلغ 24/600/000 ریال بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت گردیده است و نظریه کارشناسی به شرح زیر می باشد. و در حال حاضر محکوم علیه در ملک فوق سکونت دارد.

با سلام

احتراما ، عطف به قرار صادره شماره 140168440000911199 مورخ 11401.05.08 ، دررابطه با كارشناسي وارزيابي ملك به شماره ثبتي 932 فرعي از 2537 اصلي “موضوع پرونده اجرائي دادنامه شماره 9509970226900798– 1395.08.22 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران اينجانب پس از مطالعه پرونده اجرايي مذكور با راهنمايي و در معيت متقاضي از محل ملك مورد نظر بازديد وضمن تحقيقات محلي و بررسي هاي لازم كارشناسي، نتيجتا گزارش و نظريه كارشناسي به شرح زير به استحضار مي رسد.

نشاني ملك : تهران – خيابان خيام جنوبي –پايين تراز تقاطع مختاري – كوچه شهيد غلامعلي هما فرد – پلاك 10

الف- وضعيت ثبتي :

 

با توجه به تصوير يك برگ سند مالكيت مشاعي ارائه شده ، جهت18 سهم مشاع از 45 سهم عرصه و اعيان ششدانگ بانضمام ثمنيه اعياني آن ( وضعيت خاص طلق ) به شماره 932 فرعي از 2537 اصلي بخش شش حوزه ثبت ملك مولوي تهران استان تهران به مساحت ( 147.5) مترمربع به نشاني :تهران محله باغ فردوس ، خيابان خيام ، كوچه شهيد غلامعلي همافرد ، پلاك 10 ، باستناد تبديل مشاعي بند 301م.ب.ث شماره 207339مورخ 1398.07.16 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 21 شهر تهران استان تهران و اقرارنامه شماره 13860 مورخ 1398.07.07 دفترخانه 48 بوشهريك برگ سند مالكيت تكبرگي به شماره سريال اصلي 758232 سري الف – 98 مورخ 1398.07.23 و شناسه يكتاي 139820301042018733 به نام وحيد خاجي فرزند ابوالقاسم شماره ملي 3501553651 صاد ر وحدود اربعه ملك به شرح زير تعريف گرديده است .

 

شمالا : درب و ديواريست بطول9.90متر به كوچه به عرض 3.8 متر .

 

شرقا : در دو قسمت اول ديواريست بطول 2.50 متربه زمين شماره 3 فرعي از 2537 اصلي دوم ديواريست بطول 12.50 متربه زمين جزء شماره 7 فرعي از 2537 اصلي .

 

جنوبا: : در دو قسمت اول ديوار به ديواربطول 6.70 متربه خانه شماره 936 فرعي از 2537 اصلي دوم ديوار به ديوار بطول 3.10 متربه خانه جزء باقيمانده شماره 7 فرعي از 2537 اصلي .

 

غربا : ديوار به ديوار بطول 15.00 متر به خانه پلاك 2537.927 دوم ديوار سوم ديواربديوارپلاك مزبور .

 

ب – وضعيت موجود و ملاحظات كارشناسي:

 

عرصه ملك به مساحت 147.5 مترمربع درمحدوده شهرداري منطقه 12 تهران واقع شده كه شمالا به كوچه شهيد همافرد و سه حد ديگر آن به ملك غيرمحدود گرديده و داراي يك طبقه ساختمان با قدمت بيش از 30 سال است با حياط مركزي در وسط كه به صورت يك واحد مسكوني مورد استفاده است و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد.

 

اسكلت ساختمان ديوارآجري باربر؛ سقف طاق ضربي ، درب و پنجره ها فلزي ؛ كف سازي موزائيك ؛ ديوارهاي داخلي گچ كاري ؛ نماسازي سمت شمال از سنگ و نماي داخل حياط مركزي سيماني است.

 

با توجه به تصوير گواهي پايان كار شماره 122039888مورخ 1385.4.14 شهرداري منطقه 12 تهران 120 مترمربع بنا با كاربري مسكوني بلامانع اعلام شده است .

 

چون در حال حاضر ملك مجاورسمت غرب اين پلاك به صورت مسجد و همسايه مجاورسمت شرق ملك به صورت ساختمان قديمي يك طبقه مي باشد ؛ در صورت توافق مالكين وقت هر دو پلاك امكان تجميع با ملك مجاور شرقي و استفاده از مزاياي مربوطه براي مالكين اين پلاك ها ميسر خواهد بود .

 

با توجه به تصوير استعلاميه مورخ 1401.05.15 طرح تفصيلي شهرداري ؛ ملك در پهنه سكونت (r121 ) و در محدوده بافت فرسوده واقع و مساحت ملاك عمل 145 مترمربع و عرض گذر 8 متري اعلام گرديده است.

 

 

ج- حدود بررسي : بررسي هاي انجام شده محدود به قرار كارشناسي ،مراجعه به محل مذكور و بررسي وتعيين ارزش روز عرصه و اعيان ملك مورد نظر فوق الذكر و صرف نظر از احراز اصالت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و فارغ از صحت و اعتبار اصالت و جامعيت مدارك موصوف و فارغ از هر گونه ديون و تعهدات احتمالي و قراردادي اعم از مالي و غير مالي متوجه ملك مورد كارشناسي و ذيربطان موضوع مي باشد.بديهي است چنانچه پس از ارائه اين گزارش مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده ورسيدگي به آن ها خارج از اين حدود مي باشد.

 

 

د – نظريه كارشناسي:

 

با توجه به بازديد و تحقيقات محلي و بررسي هاي كارشناسي انجام شده ، با عنايت به مشخصات و منطقه وقوع ملك و نوع كاربري و تراكم مجاز ملك در طرح تفصيلي جديد شهرداري تهران و قدمت و كيفيت ساختمان فعلي و درنظر گرفتن ساير عوامل موثر در موضوع و شرايط روز قيمت ها ، از نظر اين جانب ارزش روز پايه مزايده عرصه و اعيان و كليه حقوق متصوره شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 932 فرعي از2537 اصلي واقع در : تهران – خيابان خيام جنوبي – خيابان مختاري – كوچه شهيد غلامعلي هما فرد – پلاك 10 كلا به ميزان بيست ودو ميليارد ريال (22.000.000.000 ريال) معادل دوميليارد و دويست ميليون تومان بر آورد و اعلام مي گردد .

 

* طبق مصوبه سال 1398 رياست محترم قوه قضائيه هزينه كارشناسي به مبلغ 24.600.000 ريال معادل دو ميليون وچهارصد و شصت هزار تومان محاسبه گرديد ؛ صدور دستور پرداخت آن مورد تقاضاست .

مقرر گرديد

ششدانگ دانگ از قیمت پایه ملك فوق الذکر به مبلغ 22/000/000/000 ریال در روز مورخه 1401/11/19 از ساعت 12 الي 12:30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19