ملك مسكوني-تجاري قديمي ساز مهراباد جنوبی

72000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004075153
شماره آگهی:
140168460000545262
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0101895 و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه عمومی تهران محكوم له ، آقاي محمد نجفي با وكالت آقاي سعيد ابراهيمي به طرفيت محكوم عليهم ، آقايان : عليرضا بهاري و سيد حسين مير ابوطالبي ركن آبادي و سايرين طي قرار كارشناسي شماره 140168440001739930 مورخ 1401/8/21 مبني بر ارزيابي ملك مسكوني-تجاري قديمي ساز جهت مزايده ، اينجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ،مبنی بر دستور فروش ملک به محل وقوع ملك واقع در تهران ، مهرآباد جنوبي ، خيابان تفرش شرقي ، پلاكهاي 125 و 127 مراجعه و بازديد نمودم كه پس از انجام تحقيقات و بررسيهاي فني ، ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي اعلام ميگردد الف – مشخصات ثبتي عرصه ملك :عرصه ملك مذكور عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 138 متر مربع به پلاك ثبتي شماره 6333 فرعي از 1 اصلي واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران داراي سند مالكيت به شماره سريال 654804 سري ج سال 98 مورخ 99/4/1 به نام آقاي محمد نجفي مالك دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ثبت و صادر و تسليم گرديده است . ضمناً كد شناسايي عرصه ملك 20528055 و كدپستي آن 1384785694 بوده و در پهنه M113 قرار دارد .حدود اربعه :شمالاً : پي است به طول 6 متر به شماره 6302 فرعي از 1 اصلي شرقاً : پي است به طول 23 متر به شماره 5801 فرعي از 1 اصلي جنوباً : پي است به طول 6 متر به خيابان به عرض 20 مترغرباً : پي است به طول 23 متر به شماره 5613 فرعي از 1 اصلي ب – مشخصات فني اعياني :اعياني ملك مذكور عبارتست از ساختماني قديمي ساز شمالي و 3 طبقه ( همكف مسكوني و تجاري + 2 طبقه تك واحدي روي آن جمعاً به مساحت 261/40 متر مربع ) ، اسكلت ساختمان نيمه فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از سيمان ، پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ، كف واحدها از موزاييك و سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه معمولي با كابينتهاي فلزي ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي ميباشد . در طبقه همكف يك باب مغازه آرايشگاه با عرض حدود 3 متر ، عمق حدود 4 متر و ارتفاع حدود 2/60 متر قرار دارد كه داراي درب شيشه اي و كركره برقي ، كف و ديوارهاي آن از سراميك ميباشد . همچنين ملك داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و از سمت شرق و غرب قابليت تجميع دارد و بر ملك 6 متر عرض خيابان 20 متر ميباشد .ج – سوابق و مستندات :ج-1- سند مالكيت به شماره سريال 654804 سري ج سال 98 مورخ 99/4/1ج-2- اجاره نامه مغازه به شماره 141534 مورخ 99/6/28ج-3- قبض عوارض كسب و پيشه شهرداري منطقه 9 تهرانج-4- ساير مداركد- حدود رسيدگيد-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد كه در صورت لزوم و صلاحديد و صدور دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود .د-2- رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي ، محتويات پرونده ، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين ، ضوابط و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت ، اصالت و جامعيت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و كنترل موارد فوق خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد .د-3- مسئوليت هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل ميباشد و كنترل اين موضوع نيز از صلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد .د-4- استماع مطالب متداعيين و انعكاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش كارشناسي به منزله تأييد يا رد آن مطالب نميباشد .د-5- نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد .ظريه كارشناسي :با عنايت به قرار كارشناسي صادره ، اسناد و مدارك منضم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل ، كاربري ، مساحت عرصه و اعيان و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( عرصه و اعيان ملك قديمي ساز + ارزش تجاري مغازه موجود در آن ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 72/000/000/000 ريال ( معادل هفت ميليارد و دويست ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .که به شرح گزارش ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است راس ساعت 10مورخ 1401/11/02 در محل اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی به شماره شبا سپرده موقت دادگستری به شماره IR520170000002171299017001واریز و از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 

دادرس اجرای احکام شعبه184حقوقی تهران-تاتلاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02