ملك تجاری به مساحت 30/042 متر

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987834300859
شماره آگهی:
140191460000527820
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

در پرونده 0002007 اجرا ش صادره از شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهریار به سود فریده هادلی و عليه فرشاد قیدر بخواسته 619/362/354 ریال اصل خواسته و مبلغ 5%در حق دولت كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري کل ملك تجاری توقيفي به مبلغ 600/000/000 ريال ارزيابي گرديده كه سپس مقرر گرديد در روز پنج شنبه به تاريخ 1401/10/22 از ساعت 9 صبح تاساعت 9/30 صبح ،زمین در اراضی بیدگنه خ فضیلت ضلع جنوبی مرغداری از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجراء از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و از 10% از كل مبلغ فوق في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك هفته و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد مشخصات ملك توقيفي به شرح زير مي باشد : طبق کارشناسی

 

ضمنا: مبلغ كارشناسي به مبلغ 600/000/000ریال که 200 سهم مشاع از 23686 سهم ششدانگ زمین مزروعی پلاک 5 فرعی از 206 اصلی به مساحت 30/042 متر مربع مي باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد .محل انجام مزایده اجرای احکام شورای حل اختلاف ملارد میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/22