مقداری زیورالات طلا

2200000000

توضیحات

شماره پرونده:
8809980250300107
شماره آگهی:
140191460000589637
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

*مزایده فروش ماترک اموال منقول *دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی 3

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 960145موضوعی رای فروش ماترک و تقسیم ترکه مرحوم نصرت زمان ماهرخی صادره از سوی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرری به شماره دادنامه 14مورخه 1389/01/24شامل مقداری زیورالات (طلا) به شرح کارشناسی و تایید اصالت انها توسط کارشناس رسمی دادگستری و قیمت گذاری اتحادیه اصناف مربوطه شامل 19ردیف بوده که در صورت خرید کامل ویکجا انها با قیمت جمع قیمت پایه و در صورت نداشتن مشتری برای خرید در روز مزایده برای هرکدام به صورت تکی نیز اقدام به فروش از قیمت پایه اغاز خواهد شد و به بالاترین پیشنهاد خرید واگذار میگردد.

فهرست زیورالات :

1-دستبند همراه آویزنیم بهلوی به وزن66/240گرم * عیار17* قیمت پایه به ریال 1/282/400/000ریال

2-النگوی زینتی 1عدد به وزن 17/740گرم * عیار17 *::::::::::::::::::::::::::::: 343/460/000ریال

3-گردنبندپرسی آویزدار 1عددبه وزن 45/530گرم * عیار18* ::::::::::::::::::::::::::: 933/360/000ریال

4-کلوپاتر 1عدد به وزن 4/400 گرم * عیار17 *::::::::::::::::::::::::::::::: 85/200/000ریال

5-مدال تیغ 1عدد به وزن 7/650گرم* عیار17 * ::::::::::::::::::::::::::::::: 148/110/000 ریال

6-گوشواره ملیله یک جفت به وزن 10گرم * عیار17 * :::::::::::::::::::::::::::::: 193/600/000ریال

7-انگشتر زنانه3عدد به وزن 13/750گرم * عیار 18 * ::::::::::::::::::::::::::::: 281/870/000ریال

8-مدال دلربا یک عدد به وزن 3/220گرم * عیار ندارد * ::::::::::::::::::::::::::::::: قیمت پیشنهادی

9-مدال عقیق یک عددبه وزن 1/450گرم * عیار پایین * ::::::::::::::::::::::::::::::: قیمت پیشنهادی

10-زنجیر کشباف وشمایل به وزن27/400گرم * عیار 17*::::::::::::::::::::::::::::: 530/500/000ریال

11-مدال مریمی و زنجیر ونیزی به وزن 52/350گرم*عیار17* :::::::::::::::::::::::: 1/013/550/000ریال

12-مدال گل ملیله1عدد به وزن 3/070گرم * عیار 17* :::::::::::::::::::::::::: 59/440/000ریال

13-انگشتر مردانه قلم زده به وزن 10/500گرم *عیار17* ::::::::::::::::::::::::: 215/200/000ریال

14-انگشتر مردانه عقیق 1عددبه وزن 12/690گرم* عیار 17* ::::::::::::::::::::::::: 260/000/000ریال

15-انگشتر فیروزه 1عدد به وزن 9/580گرم * عیار 18* ::::::::::::::::::::::::::: 196/400/000 ریال

16-انگشتر اتمی زرد 1عدد به وزن 6/840گرم * عیار18 * :::::::::::::::::::::::::::: 140/000/000ریال

17-سکه بهار ازادی 10عدد غیر وکیوم هرقطعه به قیمت پایه 220/000/000ریال جمعآ”2/200/000/000ریال

18-سکه ربع پهلوی 1عدد قیمت پایه به ریال 50/000/000 ریال

19-سکه دو کله 1 عدد قیمت پایه به ریال 50/000/000 ریال

تاریخ مزایده مورخه 1401/11/23 روز شنبه ساعت 11 صبح ومحل مزایده شهرری دادگستری ری دفتر اجرای مدنی3(اتاق مزایده )میباشد .

مزایده با حضور نماینده دادستان در تاریخ فوق انجام میپذیرد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه شرکت در مزایده را به شرط ممنوع المعامله نبودن دارند .شرکت کننده در مزایده بایستی 10درصد بهای پایه تعیین شده برای مزایده را طی یک فقره چک تضمینی در وجه اجرا به همراه کارت شناسایی معتبر (ملی)با خودداشته باشد.ضمنا”-به صرف برنده شدن در مزایده دلیل تملک نبوده و بایستی تشریفات قانونی انجام وبه تایید قاضی محترم اجرا برسد.

جهت بازدید ا زمورد مزایده بایستی تا 5روز قبل از مزایده باارائه کارت شناسایی معتبربه اجرا مراجعه نمایند.

برنده مزایده بایستی ظرف یک ماه الباقی قیمت پیشنهادی خود را واریز نماید.والا برابرقانون 10درصد واریزی ایشان به نفع دولت واجرا ضبط خواهد شد.مزایده دقیقا” برابر تشریفات قانونی اعلامی در قانون اجرا انجام میپذیرد و اعتراض به نحوه انجام مزایده ظرف مهلت 7روز ازتاریخ مزایده قابل پذیرش و تقدیم به دفتر اجرای مدنی3 میباشد. (تقدیم اعتراض به دفاتر خدمات قضایی با اشاره به مزایده و شماره بایگانی پرونده)

سمایی- دادورز اجرای احکام مدنی 3دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23