مغازه واقع در كرمانشاه- دبيراعظم- پاساژ سروش- طبقه اول- راهروي شمالي- خياطي سهيل : مغازه مذكور داراي مساحت تقريبي 11

رایگان

توضیحات

140050920001294715

140250460000130286
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي آگهی مزایده اموال غير منقول- در خصوص پرونده اجرائیِ با شماره بايگاني 0101232 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان کرمانشاه به نفع دادبرده خانم ثنا پاشائي و به طرفيّت دادباختگان آقاي پيمان پاشائي و غيره مبني بر فروش ماتَرَك، شعبه اول اجراي احكام مدني در نظر دارد مال غير منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. « گفتني است كه وقت مزایده برای روز دوشنبه ماهروز 4/ 10/ 1402 ( چهارم دي ماه) رأس ساعت 10 صبح( دَه ) تعیین گردیده است. » مشخصات مال مورد مزایده: كارشناسي به تاريخ 23/ 7/ 1402 توسط هيأت كارشناسان رسمي دادگستري انجام پذيرفته است. 1- ملك مسكوني به آدرس : كرمانشاه- بلوار طاق بستان- انتهاي كوچه 115 بعد از خيابان 24 متري- كوي 208 پلاك 78 كد پستي 6714945991 : ملك مذكور ساختماني دو طبقه از نوع سازه بنايي با سقف طاق ضربي مي باشد كه در عرصه اي به مساحت تقريبي 111 متر مربع با موقعيت جنوبي احداث گرديده است. با توجه به اظهارات طرفين ملك فاقد سند رسمي و قولنامه اي است و متعلق به مورث اصحاب دعوا است ليكن هيچگونه مدركي دال بر مالكيت ملك به كارشناس ها ارائه نگرديد. اعيان طبقه همكف كه نسبت به طبقه اول قديمي ساز تر ميباشد مشتمل بر دو اتاق ، هال و پذيرايي، آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتي به مساحت تقريبي 94 متر مربع است .كفپوش واحد سيماني و نماي بيروني ملك در اين طبقه از نوع سنگي است . طبقه اول ملك كه نوسازتر ميباشد شامل هال و پذيرايي، آشپزخانه، يك اتاق ، حمام و سرويس، بهداشتي به مساحت حدود 94 متر مربع ميباشد . ساختمان در طبقه اول فاقد نماسازي است .ساختمان داراي امتيازات و انشعابات معمول مي باشد. با توجه به موقعيت محلي و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهدات احتمالي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ادارات و محاكم قضايي و بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و … و با احتساب امتيازات و انشعابات و همچنين با فرض بلا معارض بودن « ارزش 6 دانگ ملك مذكور جهت شركت در مزايده در مجموع به مبلغ 23/500/000/000 ريال معادل دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون تومان برآوُرد و اعلام مي‌گردد. »

2- مغازه واقع در كرمانشاه- دبيراعظم- پاساژ سروش- طبقه اول- راهروي شمالي- خياطي سهيل : مغازه مذكور داراي مساحت تقريبي 11 متر مربع است .كفپوش مغازه از سنگ و نازك كاري ديوارها كاغذ ديواري است . مغازه داراي درب و پنجره آهني است .هيچگونه مدركي دال بر مالكيت واحد تجاري به اينجانبان ارائه نگرديد . در روز بازديد مشاهده گرديد كه كسب خياطي در مغازه مذكور برقرار مي باشد. با توجه به موقعيت محلي و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهدات احتمالي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ادارات و محاكم قضايي و بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و با فرض بلا معارض بودن و اصالت مالكيت مورث اصحاب دعوا و همچنين با فرض عدم واگذاري حق سرقفلي ملك به صورت غير رسمي و قولنامه اي به غير ، « ارزش 6 دانگ مغازه مذكور جهت شركت در مزايده در مجموع به مبلغ 18/000/000/000 ريال معادل يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان برآوُرد و اعلام مي‌گردد. » طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهار راه بسیج- بلوار بنت الهدی- شعبه اول اجرای احکام مدنی- اتاق شماره 37 مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ( اتاق 37 ) حاضر شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده، شروع می شود. هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. شرکت کنندگانِ در مزایده مکلف مي باشند 10 درصد بهاي مزايده را به حساب سپرده دادگستري با شماره 740100004056012907595698 IR نزد بانك ملي واريز نمايند في المجلس و فيش به دست در محل برگزاري مزايده حاضر شوند و در صورت افزايش قيمت و برنده شدن، 10 درصد ما به التفاوت را نيز به حساب سپرده واريز و همچنين باقیمانده آن را برنده مزايده حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مي بايست به حساب مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه، دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد. بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد. دادوَرز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان کرمانشاه- رحيم خدايي فر