مسکونی

22000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988510100426
شماره آگهی:
140028460000013616
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

بموجب دادنامه شماره 99/100722 صادره در پرونده كلاسه 9900558 شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان ملاير موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9901286 اين اجرا محكوم عليه اسماعيل فرهادتوسکي محكوم اند به فروش ششدانگ ملک مشاع ذيل در حق محكوم له دوستعلي بشردوست از طريق مزايده ، لذا بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرايي ملک موصوف در اين اجرا توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 صبح مورخ 1400/03/09 در محل اجراي احکام مدني دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي اجرا احکام مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورت اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي اجراي احکام مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد ، همچنين وجه مزايده بصورت 10% في المجلس در روز مزايده و مابقي ظرف مهلت يکماه اخذ خواهد گرديد ؛ ضمنا جهت حضور در مزايده مي بايست متقاضيان چک تضميني به مبلغ 10% نظر کارشناسي به دفتر اجراي احکام مدني تحويل تا اجازه شرکت در مزايده را داشته باشند. ، اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس به شرح ذيل ميباشد:

مورد مزايده: ششدانگ پلاک ثبتی 2313 فرعی از 2062 اصلی – واقع در ملایر میدان استاندارد-ابتدای خیابان خبرنگار-نبش کوچه شمشاد – با کاربری مسکونی و اوقافی به مساحت 217/50 مترمربع (طبق سند) که پس از تعریض متراژ آن 203/80 مترمربع می گردد – حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ملک فوق قابلیت افراز و تفکیک را ندارد – بر اساس اعلام شهرداری ملایر ملک دارای تعریض است که از 1/38 شروع و به 1/36 ختم (غرب به شرق) می شود و مسولیت باقیمانده و حدود و ابعاد سند با مالک و اداره ثبت می باشد ؛ که با توجه به جمیع جهات ارزش ششدانگ ملک بر اساس نظر کارشناس 22/000/000/000 ريال (معادل دو میلیارد و دویست میلیون تومان) برآورد می گردد.

قاضي اجراي احکام مدني دادگستري ملاير

مهري صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.09 ساعت 10