مسکونی و تجاری

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988510300395
شماره آگهی:
140028460000019229
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال مشاع / ماترک

نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 301051 صادر شده در پرونده کلاسه 9900456 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ملاير ، موضوع پرونده اجرايي کلاسه 9901938 اين اجرا دستور فروش ماترک مرحوم محرم اصلاحي و تقسيم ثمن حاصل از فروش ما بين کليه وراث / صاحبان به قدر السهم آنها له آقا/ خانم احمدرضا اصلاحي صادر گرديده، لذا اين اجرا به درخواست وکيل محکوم له اقدام به فروش املاک که توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 1400/02/26 در محل اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي ارزش کل املاک فوق شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند. ((همراه داشتن کارت ملي و چک تضميني به مبلغ ده درصد پايه کارشناسي الزاميست)) اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

1) ملاير بلوار انقلاب نرسيده به دادسرا نبش كوچه شهيد محمد زند اكبري و 2) ملاير خيابان شهيد صفرخانيان كوچه نوروزعلي

1) مغازه به آدرس ملاير بلوار انقلاب نبش كوچه زند اكبري»: بصورت مغازه دوطبقه كه همكف با كف موزاييك ديوار گچكاري با سقف تير اهن طبقه اول بصورت انباري در حال حاضر باطري سازي است كه طبق اظهارات خواهان بصورت عادي و فاقد سند ميباشد عرصه به مساحت 11/25 مترمربع و مساحت كل اعياني برابر 25/75 متر مربع ميباشد طبق استعلام شهرداري مغازه در تعريض بلوار ميباشد نتيجه : باتوجه به موقعيت محل و شرايط روز بازار و كيفيت و نوع مصالح و جميع جهات ارزش مغازه مذكور فارغ از هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي به نظر کارشناس برابر 2/100/000/000 ريال معادل دويست و ده ميليون تومان ارزيابي و پيشنهاد ميگردد

2) خانه مسكوني به آدرس خ صفرخانيان كوچه نوروزعلي : ملك به شماره باقيمانده 621 اصلي واقع در بخش يك ملاير ششدانگ يكباب خانه مسكوني به مساحت عرصه 149 مترمربع با مالكيت محرم اصلاحي كه بصورت يك طبقه و نيمه اسكلت با سقف تير اهن به مساحت اعياني حدود 112 مترمربع داراي يك اتاق خواب و سرويس حمام و اشپزخانه و با پنجره الومينيم داراي انشعابات اب و برق و گاز شهري با قدمت بيش از 25 سال نتيجه : با توجه به موقعيت مجل و شرايط روز بازار و كيفيت و نوع مصالح و قدمت و جميع جهات ارزش ششدانگ ملك مسكوني طبق نظريه کارشناسي برابر 7/500/000/000 ريال معادل هفتصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابي

دادرس اجراي احکام مدني دادگستري ملاير -صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.02.26 ساعت 10