مسکونی و تجاری نهاوند

1100000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988520300457
شماره آگهی:
140028460000018925
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیر منقول (نوبت دوم)

به موجب دادنامه شماره.0965مورخه ..99/10/22..صادر شده از 3.. موضوع پرونده اجرايي كلاسه..9901333.شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند حکم به فروش ماترک مورث طرفین مطابق نظریه کارشناسی به نسبت سهم الارث ایشان وبه پرداخت .1182718..بابت هزینه دادرسی. مبلغ 4000000ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 3000000ریال حق الوکاله در حق محکوم لهم و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت که تقاضای مزایده وفروش اموال توقیفی را دارد و ارزياب دادگستري قيمت آن را جهت مزايده به مبلغ .1/100/000/000تومان برآورد نموده اند ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه.1400/3/18 .در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از برنده مزایده اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد در صورتي كه برنده مزایده در مهلت يكماه مقرر مابقی وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظریه کارشناس بدین شرح میباشد .ع

ساختمان مذكور بصورت دو طبقه با اسكلت فلزي و سقف طاق ضربي بوده كه قدمت آن بيش از 30 سال مي باشد ، طبقه همكف آن بصورت 3 دهانه مغازه با راه پله دسترسي به طبقه اول بوده و طبقه اول نيز بصورت يك باب واحد مسكوني با تركيب قديمي ساز و فاقد نازك كاري و كابينت و كمد و .. و همچنين قسمتي از سقف طبقه همكف بعنوان تراس جهت استفاده از واحد مسكوني طبقه اول وجود دارد كه با توجه به شرايط مساحي و اعياني موجود ملك مورد نظر قابل تقسيم به تعداد وراث نمي باشد . نتيجه كارشناسي : -ارزش ريالي عرصه و اعيان عمارت مذكور به شرح مشخصات فوق الذكر شامل 3 دهانه مغازه در طبقه همكف و يك واحد مسكوني در طبقه اول با در نظر گرفتن امتيازات و انشعابات و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد بر اساس قيمت روز زمين و مسكن جمعا به مبلغ 1/100/000/000تومان ( يك ميليارد و يكصد ميليون تومان ) ارزيابي مي گردد . -با عنايت به گواهي حصر وراثت ارايه شده ، وراث حين فوت مرحوم هادي كياني عبارتند از ؛ 2 فرزند پسر به نامهاي ( حسن مراد و افشار ) هر كدام به ميزان دو يازدهم از كل ماترك و هفت فرزند دختر به نام هاي ( انار، رضوان ، ماهتاج ، فرح دخت ، آذر و پرستو و ملك تاج ) هر كدام به ميزان يك يازدهم از كل ماترك مي باشند و بنابر اين ميزان حق السهم هر كدام به شرح ذيل تعيين مي گردد : – ميزان حق السهم آقايان حسن مراد و افشار كياني هر كدام 200/000/000تومان ( دويست ميليون تومان )تعيين مي گردد. – ميزان حق السهم خانم ها ؛ انار، رضوان ، ماهتاج ، فرح دخت ، آذر و پرستو و ملك تاج هر كدام به 100/000/000تومان ( يكصد ميليون تومان) تعيين مي گردد

ادرس موضوع مزایده:

شهر گيان – خيابان قلعه بالا – بعد از ايستگاه سواري ها

*****(نکته مهم) افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند در روز مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را جهت شرکت در مزایده بصورت چک تضمینی ویا چک بین بانکی در حق اجرای احکام مدنی نهاوند به همراه داشته باشید*****

دادورز شعبه3 حقوقی نهاوند-محسن امیدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.18ساعت 10