مسکونی میدان سیلو

5720000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988110501341
شماره آگهی:
140028460000019162
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت دوم (توقیفی)

مورد مزایده : خانه یک طبقه واقع در میدان سیلو

در پرونده کلاسه 9901289 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 5 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 3 اجرای احکام مدنی

محکوم له : زهرا چهارده چلیکی فرزند ابراهیم

محکوم علیه: حامد گمار مکربی فرزند غلامحسن

محکوم به : فعلا مبلغ 976/589/403 ریال در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک : غلامحسین گمار مکربی

آدرس مورد مزایده : همدان – میدان سیلو – 12 متری ولایت – کوچه شهید مدنی – پلاک 25 ساختمان یک طبقه جنوبی کد پستی 6514917815

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف ساختمان دارای پلاک ثبتی 4412 فرعی باقیمانده از 175 اصلی حومه بخش 2 همدان نموده است

مورد مزایده : ملک دارای پلاک ثبتی 4412 فرعی باقیمانده از 175 اصلی در یک جلد سند واقع در حومه بخش 2 همدان بشماره ثبت 55105 دفتر 228 صفحه 375 بمساحت عرصه حدودا 133.80 متر مربع طبق ابعاد شرح سند (قبل از تعریض) که از سمت شمال بطول 8.2 متر منتهی به کوچه مدنی و از سمت شرق منتهی به بن بست واعیانی در یک طبقه حدودا بمساحت 105 متر مربع قدیمی سازدارای هال و پذیرائی و آشپزخانه ودو اتاق باب خواب و حیاط با قدمت بالای 25 سال ساخت که در زمان بازدید ملک در تصرف مالک قرار داشت سازه نیمه اسکلت دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن در تاریخ کارشناسی 99/11/14 ارزش ششدانگ عرصه واعیانی و امتیازات این ملک بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی وحقوقی و هیچگونه معارضی بمبلغ 5/720/000/000 ریال ارزیابی شده است. طبق پاسخ استعلام شماره 99121098781 مورخه 99/12/10 این ملک حدودا 34 متر مربع تعریض داردجهت نقل و انتقال و بررسی تخلف ساختمانی بدوا باید از ملک بازدید و پس از تعین میزان تخلفات به کمسیون مربوطه ارجاع گردد.//

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/26 ساعت 10/30 تا 11 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26 ساعت 10.30