مسکونی ملایر

3500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988510900575
شماره آگهی:
140028460000017216
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 900975 صادر شده در پرونده کلاسه 9900596 شعبه او دادگاه خانواده شهرستان ملاير ، موضوع پرونده اجرايي کلاسه 9902019 با توجه به توقيف ملک ، لذا اين اجرا به درخواست وکيل محکوم له اقدام به فروش املاک که توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 1400/03/23 در محل اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي ارزش کل املاک فوق شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند. ((همراه داشتن کارت ملي و چک تضميني به مبلغ ده درصد پايه کارشناسي الزاميست)) اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

شش دانگ ملک با متراژ عرصه 1000 متر مربع مي باشد.با حدود اربعه شمالا حدي به کوچه 8 متري شرقا حدي به زمين محمد کرمي و جنوبا حدي به زمين علي کرمي و غربا حدي به ملک حسين کرمي و اعيان شامل يک ساختمان مسکوني به متراژ 100 متر مربع بصورت ديوار باربر و سقف طاق ضربي و نماي آجري با قدمت حدود 8 سال و انبار علوفه به متراژ 64 متر مربع بصورت ديوار باربر با سقف شيرواني و محل نگهداري دام به متراژ 62 متر مربع ديوار باربر و سقف طاق ضربي همچنين ملک داراي امتياز آب و برق و گاز مي باشد که طبق نظريه کارشناسي مبلغ 3/500/000/000 ريال کارشناسي گرديده است.

دادرس اجراي احکام مدني دادگستري ملاير -صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.23 ساعت 10