مسکونی فرهنگیان فاز 2

13500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988111800427
شماره آگهی:
140028460000018879
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مـزایـده (تقسیم ترکه)

مورد مزایده : سه دانگ از یکبابخانه مسکونی – شهرک فرهنگیان فاز2

در پرونده کلاسه 9902061 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی همدان شعبه 5 اجرای احکام مدنی

خواهان: علی اکبر اکبری فرزند احمد

خوانده: 1- جواد 2 – اختر 3- افروز 4- حسن 5-علی اصغر 6- طیبه 7- جمال 8- کمال شهرت همگی اکبری فرزندان احمد 9 – اقدس قاسمي فرزند محمدعسگر

آدرس مورد مزایده :همدان- شهرک فرهنگیان- فاز2 – خیابان گلستان – کوچه ذاکری- پلاک 10

مالک سه دانگ مرد مزایده : وراث مرحوم احمد اکبری

مورد مزایده : سه دانگ از یک ساختمان 2 طبقه مسکونی پلاک ثبتی 2014/2774 حومه بخش 2 همدان برابر متن سند پلاک مذکور دارای 240 متر مربع عرصه میباشدکه بر روی آن ساختمان 2 طبقه مسکونی با مصالح بنایی و در مجموع با زیربنای تقریبی و حدودی 345 متر مربع احداث گردیده طبقه همکف ساختمان در تاریخ بازدید عملا به دو واحد تفکیک گردیده بود که هر واحد دارای یک خواب ، پذیرایی ، اشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی میباشد طبقه اول نیز بصورت یک واحد مسکونی 2 خواب میباشد در حیاط ساختمان یک زیر زمین بصورت انباری و یک سرویس بهداشتی احداث گردیده که دو خانواده در زمان بازدید در ساختمان مذکور سکونت داشتند نمای آن در سمت حیاط اندود سیمان و در سمت کوچه سرامیک میباشد دارای امتیاز آب و برق و گاز شهری میباشد استقرار بنا جنوبی با قدمت بیش از 35 سال است با عنایت به تفکیک طبقه همکف به دو واحد، اخذ استعلام سوابق نوسازی و مجاز بودن تفکیک ، از شهرداری منطقه 4 همدان الزامی میباشد لذا باعنایت به جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ پلاک فوق شامل عرصه و کل اعیان موجود و امتیازات شهری آن در تاریخ کارشناسی 99/12/12 بدون در نظر گرفتن بدهیهای احتمالی پلاک بمبلغ 27/000/000/000 ریال میباشد. که ارزش سه دانگ آن بمبلغ 13/500/000/000 ریال میباشد .//

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 1400/3/24 ساعت 9/30 تا 10 صبح محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24 ساعت 9.30 صبح