مسکونی فامنین

4500000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988143301008
شماره آگهی:
140028460000018329
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فامنين
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزايده نوبت اول))

محکوم له : خانم فرشته صالحی

محکوم علیهم :آقای علی رزاقی

درپرونده کلاسه 9900357 اجرایی طی رای صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فامنین مبنی بر تقسیم مال مشاع از طریق فروش و تقسیم ثمن آن به نسبت مالکیت مشاعی طرفین پرونده ، لذا این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به برگزاری مزایده به شرح ذیل می نماید :

مورد مزایده: ششدانگ یک باب خانه با استقرار جنوبی دارای زمینی به مساحت عرصه حدود 227 متر مربع می باشد که از شمال به طول حدود 20 متر ،از شرق به طول حدود 11.5 متر،از جنوب به طول حدود 19.20 متر به پلاک های همجوار و از غرب به طول حدود 11.60 متر به گذر دسترسی موجود (کوچه شهید فامنین نژاد)محدود گردیده است . این پلاک فاقد سند ثبتی بوده و در آن اعیانی با متراژ و کیفیت ساخت به شرح ذیل احداث گردیده است :

الف:یک طبقه ساختمان نیمه اسکلت با سقف آجری (طاق ضربی)در بخش غربی ملک به زیربنای مفید حدود 112/50 متر مربع که پوشش کف آن سیمان،دیوارها و سقف گچکاری،دیوار های سالن تا ارتفاع میانگین 1 متر با سرامیک پلاک شده،دیوار آشپزخانه سرامیک و کف آن پوشش سیمان،پنجره ها از نوع پروفیل فلزی،سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی اجرا شده است .

ب:یک طبقه ساختمان با مصالح بنائی و سقف آجری (طاق ضربی) در قسمت شرقی ملک به زیربنای بهره برداری حدود 55 متر مربع شامل سالن و خواب که پوشش کف سیمان فرش و دیوار ها گچکاری شده است .

ج:محوطه حیاط در قسمت مرکزی ملک به مساحت حدود 60 متر مربع که پوشش کف آن سیمان و نمای ساختمان و دیوارها پلاستر سیمانی اجرا شده است .

این ملک از امتیاز انشعابات شهری برخوردار بوده و قدمت بنای آن بالای 15 سال توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد گردیده است .ملک در آدرس شهرستان فامنین – خیابان سی متری امام ،کوچه شهید فامنین نژاد بوده و قیمت شش دانگ عرصه و اعیان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا بمبلغ 4.500.000.000 ریال معادل چهارصدو پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است . که در تاريخ 1400/3/23ساعت 9 الی 9/30 صبح اقدام به مزايده جهت تاديه دين محکوم عليه می نمايد. معهذا کسانی که تمايل به شرکت در مزايده دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از روزيکه برای فروش معين شده است اموال مشروحه را ملاحظه نمايند ضمناً مزايده در دايره اجرای احکام مدنی دادگستری فامنين برگزار می شود :

بديهی است برنده مزايده کسی تلقی می گردد که بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و می بايست ده درصدی را فی المجلس و مابقی ظرف مدت يکماه تأديه کند.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فامنین – بیاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.23 ساعت 9 صبح