مسکونی شهرک بهشتی

22400000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982161700353
شماره آگهی:
140028460000014651
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده : یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک بهشتی

در پرونده کلاسه 9901778 اجرایی طی نیابت ارسالی از شعبه 4 اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید صدر تهران – شعبه 5 اجرای احکام مدنی

محکوم له : سیدعلی موسوی تبار با وکالت آقای سید حسین اجاقی

محکوم علیه: سید مهدی موسوی فرزند سید سعید

محکوم به : مبلغ 2/650/000/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 132/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان – شهرک شهید بهشتی- کوچه گلستان4 –

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ وکیل محكوم له } اقدام به توقیف یک قطعه زمین مسکونی نموده است

مورد مزایده : یک قطعه زمین که نماینده خواهان با ارائه کپی غیر مصدق نامه بازداشت ملک به شماره 139985626034010867 و کپی غیر مصدق کروکی ثبتی پلاک 8565/175 محدوده ای را تعرفه نمود با توجه به عدم ارائه سند ثبتی یا مدرک مستند دیگر و عدم وجود اعیانی جهت کنترل و بررسی صحت محل مورد نظر صرفا ارزش ملک ملک به مساحت 213.24 متر مربع بر مبنای کروکی ارائه شده ،موقعیت ، مساحت ، استقرار جغرافیائی شمالی ، عرض معبر 10 متری و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی بدون در نظر گرفتن دین ،رهن و یا سایر بدهی ها و تعهدات مالک یا مالکین در خصوص این زمین در تاریخ کارشناسی 99/10/21 کلا معادل 22/400/000/000 ریال ارزیابی شده است.طبق پاسخ استعلام شماره 2021400420 مورخه 1400/1/24 ملک به صورت زمین بوده و فاقد پروانه و پایان کار و در کاربری مسکونی قرار دارد .

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/12 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12ساعت 8.30