مسکونی روستای ورکانه

890000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609988113701515
شماره آگهی:
140028460000019207
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام كيفري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهي مـزايـده ملک توقيفي {درپرونده كيفري } نوبت دوم

در پرونده کلاسه 971759شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب همدان برابر دستور صادره از دادستان محترم عمومي وانقلاب همدان

نوع وميزان مجازات محکوم* سلیمانی : 3 سال حبس تعزيري+ 160/000/000تومان جزاي نقدي در حق دولت

لذا با توجه به اينکه ضامن اقاي حسین شالی ورکانه با سپردن پلاك ثبتي496( فرعی از اصلی 38بخش 4به شماره ثبت39391 (به متراژ1031/8 متر عرصه یک طبقه با کاربري مسکوني) جهت حاضر نمودن محکوم اقدام نموده و محکوم نيز متواري مي باشد وضامن نتوانسته در موعد مقرر محکوم را حاضر نمايد، به دستور دادستان محترم همدان در تاريخ 98/08/22دراجراي ماده 230ق آد در امور كيفري ضبط وثيقه توديعي صادر شده است جمع مبلغ قرار وثيقه 182/000/000 تومان است لذا در اجراي دستور دادستان توقيف : پلاك ثبتي فوق به ارزش کارشناسي 890/000/000 تومان واقع در همدان:روستای ورکانه، به مالکيت شش دانگ عرصه واعيان ضامن ثبت در اداره ثبت اسناد واملاک همدان اعلام مي گردد .

لذااين اجراء بتاريخ 1400/03/19ساعت 09:00 الي09:30 تا اقدام به برگزاري مزايده مي نمايد مورد مزايده 5روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشاهده است وفروش درمزايده {نوبت دوم} به ميزان محکوم به وهزينه هاي اجرايي است . کسي برنده است که بالاترين قيمت پيشنهادي را ارائه وده درصدراپس از پايان مزايده والباقي رانيز درمهلت يك ماه واريزنمايد درغير اين صورت ده درصد بنفع دولت ضبط مي شود .محل برگزاري شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي همدان خيابان طالقاني است و شركت براي عموم آزادو شركت درجلسه فقط با ارائه كارت ملي امكان پذير است هزينه دارايي وشهرداري وکليه هزينه هاي مربوط به ثبت سند به عهده خريدار وبرنده مزايده ميباشد.

رونوشت:

1)دفتر کل دادسرا جهت الصاق در تابلو اعلانلات

2)فرماندهي محترم کلانتري خدمات جهت الصاق در محل ملک مورد مزايده وارسال گزارش طي صورتجلسه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.19 ساعت 9 صبح