مسکونی روستای ملابداغ

2850000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988129301435
شماره آگهی:
140028460000013885
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش سردرود استان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( آگهی مزایده ))

با توجه به اینکه در پرونده کلاسه 9900164اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش سردرود محکوم عليه: علي شهرابي فرد فرزند غلامرضا محکوم به به فروش ملک مشاعی واقع روستای ملابداغ به درخواست محکوم له: محمود برقراري فرزند محمدابراهيم ، گردیده است و تا کنون اقدامی جهت اجرای حکم ننموده. در این خصوص محکوم له تقاضای فروش از طریق مزایده نموده است لذا اجرای احکام مدنی سردرود اقدام به برگزاری عملیات مزایده و فروش اموال متوفی را خواهد نمود ،مشروح مال مورد مزایده : 1- مشخـصات سـند مالكيت: ملك مورد بازديد داراي سنـد تك برگ ثبتـي به شماره ملك 458 فرعي از 285 اصلي و شماره ثبت ملك 80623 دفتر 278 صفحه 331صادره بخش پنج رزن 2- مساحت عرصه ، حدود اربعه ونوع كاربري سند ابرازي : مساحت عرصه ملك فوق الاشاره طبق مستند ابرازي فوق الاشاره حدود 270/57 متر مربع و با كاربري مسكوني قيد شده است . شمالا : در سه قسمت جمعا به طول حدود 24/83 متر درب و ديواري است به گذر دسترسي موجود شرقا : در دو قسمت جمعا به طول حدود 8/30 متر به گذر و پلاك ثبتي 459 فرعي جنوبا : در چهار قسمت جمعا به طول حدود 25/54 متر به پلاك ثبتي 459 فرعي غربا : در سه قسمت جمعا به طول حدود 16/32 متر به پلاك هاي ثبتي 457 فرعي و 459 فرعي مشخصات اعياني : زيربناي احداثي مفيد و قابل بهره برداري اين ملك جمعا حدود 240 متر مربع مي باشد كه شامل : الف ) ساختمان دو طبقه مسكوني نيمه اسكلت شامل طبقه همكف به مساحت حدود 95 متر مربع ، طبقه اول به زيربناي بهره برداري حدود 80 متر مربع ، داراي بالكن و هر طبقه راه دسترسي مستقل از حياط دارد.سقف همكف طاق ضربي و طبقه اول از نوع شيرواني است. ب ) ساختمان يك طبقه مسكوني نيمه اسكلت با سقف طاق ضربي و ديوارهاي باربر در بخش جنوبي ملك به زيربناي بهره برداري حدود 30 متر مربع . نماي اصلي سراميك و پوشش سقف اين ساختمان ايزوگام شده است. ج ) يك طبقه انبار با مصالح آجري و سقف از نوع شيبدار واقع در ضلع شرقي ملك به مساحت حدود 35 متر مربع. • مشخصات معماري : پوشش ديوارهاي ساختمان مسكوني دو طبقه تا ارتفـاع ميانگين 80 سانتي متر با سراميك پلاك ، مابقي گچكاري شده ، آشپزخانه و سرويس ها كاشي و سراميك ، درب و پنجره ها طبقه همكف فلزي و طبقه اول از نوع upvc دو جداره اجراء شده است. • مشخصات سازه اي : ساختمان هاي مسكوني از نوع نيمه اسكلت ، سقف ها از نوع طاق ضربي و شيرواني احداث شده است. • مشخصات نما و محوطه سازي : نماي ساختمان هاي مسكوني سراميك و كف حياط سيمان فرش و بخشي موزاييك است. ، ارزش ريالي شش دانگ عرصـه و اعيان و با لحاظ امـتياز انشعابات ملك مذكـور و بدون در نـظر گرفتـن بدهي احـتمالي به اشخـاص حقيقي و حقوقي يا جرائم احتمالي ، جــمعا مبلـغ 2،850،000،000 ريال معادل دويست و هشتاد و پنج ميليون تومان طبق نظریه کارشناسی می باشد. این آگهی جهت اطلاع عموم منتشر میگردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در این مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال مذکور بازدید به عمل آورند . تاریخ مزایده 1400/03/05 از ساعت 10 الی 10:30 صبح میباشد . قیمت پایه نیز جمعاً بمیزان دويست و هشتاد و پنج ميليون تومان طبق نظر کارشناس می باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.05ساعت 10 صبح