مسکونی روستای ملابداغ

4450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988129301436
شماره آگهی:
140028460000014011
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش سردرود استان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/18
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( آگهی مزایده ))

با توجه به اینکه در پرونده کلاسه 9900163اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش سردرود محکوم عليه: علي شهرابي فرد فرزند غلامرضا محکوم به به فروش ملک مشاعی واقع روستای ملابداغ به درخواست محکوم له: یوسف علی ملکی فرزند ، گردیده است و تا کنون اقدامی جهت اجرای حکم ننموده. در این خصوص محکوم له تقاضای فروش از طریق مزایده نموده است لذا اجرای احکام مدنی سردرود اقدام به برگزاری عملیات مزایده و فروش اموال متوفی را خواهد نمود ،مشروح مال مورد مزایده : : 1- مشخـصات سـند مالكيت: ملك داراي يك جلد سند ثبتـي به شماره ملك 45 فرعـي از 285 اصلي و شماره ثبـت 78777 تنظيمي دفتر 192 صفحه 361 صادره بخش پنج اراضي روستاي ملابداغ 2- مساحت عرصه ، حدود اربعه ونوع كاربري سند ابرازي : مساحت عرصه ملك فوق الاشاره طبق مستند ابرازي فوق الاشاره حدود 754/49 متر مربع و با كاربري مسكوني قيد شده است . شمالا : در دو قسمت جمعا به طول حدود 31/13 متر به باقيمانده و پلاك ثبتي 44 شرقا : به طول حدود 22/48 متر درب و ديواري است به گذر موجود جنوبا : به طول حدود حدود 31/46 متر ديواري است به پلاك همجوار به شماره ثبتي 46 غربا : به طول حدود 25/82 متر ديواري است به پلاك ثبتي 47 مشخصات اعياني : زيربناي احداثي مفيد و قابل بهره برداري اين ملك جمعا حدود 287 متر مربع مي باشد كه شامل : الف ) يك طبقه ساختمان نيمه اسكلت با سقف آجري ( طاق ضربي ) واقع در ضلع جنوبي ملك به زيربناي بهره برداري حدود 160 متر مربع . ب ) ساختمان يك طبقه مسكوني نيمه اسكلت نوساز با سقف از نوع آجري ( طاق ضربي ) به زيربناي مفيد حدود 55 متر مربع . لازم به ذكر است دو بخش مسكوني فوق الاشاره به يكديگر متصل و به عنوان يك مجموعه مسكوني مستقل مورد استفاده مي باشد. ج ) ته سازي داخل حياط به عنوان انبار در يك طبقه با مصالح بنائي ، سقف شيبدار با شاسي كشي فلزي و ديوارها از نوع بلوك سيماني به زيربناي حدود 42 متر مربع مي باشد . اين انبار داراي درب كركره اي دستي در دو دهانه از سمت حياط مي باشد. د ) سايه بان فلزي با پوشش سقف شيبدار با شاسي كشي فلزي داخل حياط جهت پاركينگ به مساحت تقريبي 30 متر مربع . • مشخصات معماري : پوشش ديوارها ي طبقه مسكوني تا ارتفاع ميانگين 90 سانتي متر با سراميك پلاك ، مابقي گچكاري شده ، آشپزخانه و سرويس ها كاشي و سراميك ، پوشش كف سيمان و درب و پنجره ها غالبا از نوع پروفيل فلزي است . ساختمان مسكوني دو خواب و با امكان سكونت مستقل مي باشد. • مشخصات سازه اي : ساختمان هاي مسكوني از نوع نيمه اسكلت ، سقف طاق ضربي و انبار با مصالح بنائي و سقف شيبدار احداث گرديده است. • مشخصات نما و محوطه سازي : نماي ساختمان هاي مسكوني پلاستر سيماني و كف حياط فاقد محوطه سازي است. • نظريه كارشناسي : با توجه به بازديد ميداني از محـل ملك موصوف ، موقعيت استقرار، فاصله دسترسي از معـابر اصلي ، نوع كاربري ، كيفيت و قدمت بناهاي موجود و ساير عوامل تاثـير گـذار و با در نظر گرفتـن قيـمت عادله و معـاملاتي روز بازار زمين و مسكن ، ارزش ريالي شش دانگ عرصـه و اعيان و با لحاظ امـتياز انشعابات ملك مذكـور و بدون در نـظر گرفتـن بدهي احـتمالي به اشخـاص حقيقي و حقوقي يا جرائم احتمالي ، جــمعا مبلـغ 4،450،000،000 ريال معادل چهار صد و چهل و پنج ميليون تومان می باشد. این آگهی جهت اطلاع عموم منتشر میگردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در این مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید به عمل آورند . تاریخ مزایده 1400/03/05 از ساعت 11 الی 11:30 صبح میباشد . قیمت پایه نیز جمعاً بمیزان چهار صد و چهل و پنج ميليون تومان طبق نظر کارشناس می باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.05 ساعت 11