مسکونی روستای دهنوعبدالمکی

5930000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988111801040
شماره آگهی:
140028460000018723
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش فيروزان (خزل)
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت ( اول )

نظر به اینکه ، به موجب نیابت شماره 9900148 صادره از دادگستری شهرستان همدان پرونده کلاسه 9900116 حقوقی مطروحه در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش خزل مال به شرح ذیل و با بهای کارشناسی مذکور از سوی محکوم له آقای سعید شریعتمداری معرفی گردیده است ، لذا در اجابت درخواست واصله جلسه مزایده به تاریخ1400/03/26 و از ساعت 10 تا 11 صبح در واحد اجرای احکام بخش خزل برگزار می گردد. مال یاد شده به هر شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد گردید ، متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مهلت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند.

*مال مورد مزایده*

1– ششدانگ ملك فوق الذكر با كاربري مسكوني كه مشخص و مفروز شده است؛ واقع در روستای دهنو عبدالملکی : شامل يكباب عمارت مسكوني با عرصه به مساحت748/02 مترمربع و داراي اعياني بعنوان يك واحد مسكوني در يك طبقه و به مساحت حدود 155 مترمربع با اسكلت تركيبي و نماي سراميكي همراه پكيج و كابينت ام دی اف به انضمام 50 مترمربع انباري با اسكلت تركيبي و داراي حدود 75 مترمربع پاركينگ و انباري با سقف سبك شيرواني، كه شمالابه عمارت محمدابراهيم خزائي، شرقا به زمين مجاور جنوبا به زمين شعبانعلي خزائي و غربا به خيابان اصلي روستا منتهي مي گردد.

2- ارزش ريالي كل ششدانگ ملك فوق الذكرعرصه- اعياني -ساير امتيازات به مالكيت آقاي مرادعلي خزائي شامل يكباب عمارت مسكوني داراي عرصه به مساحت 748/02 مترمربع و داراي حدود 280مترمربع اعياني بعنوان عمارت مسكوني، پاركينگ و انباري در يك طبقه، با توجه به موقعيت و موضعيت آن و همچنين با در نظر گرفتن بازار روز زمين و مسكن در منطقه مذكور و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهداتي كه ممكن است داشته باشد، جمعا مبلغ 5930000000ريال معادل پانصد و نود و سه ميليون تومان تعيين و برآورد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26 ساعت 10 صبح