مسکونی روستای حصاره قره باغی

280000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309988735200716
شماره آگهی:
140028460000017227
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهار
تاریخ صدور:
1400/02/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهي مزايده و فروش اموال نوبت اول

در پرونده کلاسه 9900185//اج ق بهار وثيقه ملکي وثيقه گذار علی حسن جعفری منبسط فرزند علی اصغر به مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون ريال به نفع دولت ضبط گرديده لذا اموال مشروحه ذيل توسط کارشناس ارزيابي شده است و طبق مواد 114 و 139 قانون اجراي احکام مدني توقيف و از طريق مزايده نوبت اول توسط دايره اجراي احکام کيفري بهار در روز چهارشنبه 1400/03/15 از ساعت 12-13 ظهر در دفتر اجراي احکام دادگاه انقلاب دادگستري شهرستان بهار به فروش مي رسد مزايده از قيمت تعيين شده شروع و از برندگان 10% بهاء في المجلس دريافت و مابقي حداکثر ظرف يکماه دريافت مي شود و در صورت انصراف از خريد 10% پرداختي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مال مورد مزايده:

حسب پلاک ثبتی 81 فرعی مجزا شده از 94 اصلی با شماره ثبت 31559 با کاربري مسکونی و مساحت تقريبي 575 مترمربع ،واقع در شهرستان بهار – روستای حصاره قره باغی می باشد.. ميزان ارزش ملک حسب موقعيت ملک و منطقه و سوابق ثبتي مبلغ دویست و هشت ميليون ريال توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گرديده است.

برنده مزايده فردي مي باشد که بيشترين قيمت را پيشنهاد کند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.15 ساعت 12