مسکونی روستای جوراب

3300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988510900828
شماره آگهی:
140028460000017878
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 900974 صادر شده در پرونده کلاسه 9900855 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ملاير ، موضوع پرونده اجرايي کلاسه 9901579 با توجه به توقيف ملک ، لذا اين اجرا به درخواست وکيل محکوم له اقدام به فروش املاک که توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 1400/03/19 در محل اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي ارزش کل املاک فوق شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند. ((همراه داشتن کارت ملي و چک تضميني به مبلغ ده درصد پايه کارشناسي الزاميست)) اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

شش دانگ ملک با متراژ عرصه 286 متر مربع واقع در روستاي جوراب مي باشد.که شمالا حدي به کوچه و شرقا حدي به حياط غلامعباس مرادي جنوبا حدي به ورثه حاج ولي اله اميدي و غربا حدي به رضا نيک عهد است اعياني ملک يک ساختمان ميکوني به متراژ 55 متر مربع بصورت ديوار باربر و سقف تير چوبي با قدمت حدود 20 سال داراي امتياز آب و برق و گاز مي باشد.که طبق نظريه کارشناس مبلغ 3/300/000/000 ريال قيمت گذاري شده است.

دادرس اجراي احکام مدني دادگستري ملاير -صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.19 ساعت 10صبح