مسکونی بلوار بهشت

8410000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409988110200654
شماره آگهی:
140028460000017766
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت دوم

مورد مزایده : یکباب منزل مسکونی واقع در بلوار بهشت

در پرونده کلاسه 9900654 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 2 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 1 اجرای احکام مدنی

محکوم له : احمد آقامحمدی فرزند مشتاقعلی

محکوم علیه: محمد یعقوبی منصور فرزند رضا

محکوم به : فعلا مبلغ 339/383/328 تومان در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک : رضا یعقوبی منصور

آدرس مورد مزایده : همدان – بلوار بهشت – خیابان شهید صفری – کوچه قانع

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا طبق دستور ضبط وثیقه مورخه 99/7/20 ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان همدان اقدام به ضبط وثیقه یکباب منزل مسکونی بشماره پلاک ثبتی 175/4854 نموده است

مورد مزایده : یکباب منزل مسکونی بشماره پلاک ثبتی 175/4854 واقع در حومه بخش 2 همدان با توجه به حدود اربعه ذکر شده در سند ثبتی شماره 59589 براساس متراژ صورت گرفته در محل دارای عرصه بمساحت 122 متر مربع میباشد اعیانی موجود عبارتست از یکباب منزل مسکونی 1/5 طبقه که در قسمت بام نسبت به احداث یک باب سوئیت و چند فقره انباری اقدام شده مساحت کل زیربنا شامل زیر زمین و همکف و مستحدثات فوقانی حدود 109 متر مربع است با قدمت ساخت بیش از 35 سال دارای امتیاز آب ، برق و گاز میباشد در تاریخ کارشناسی 99/11/13 ارزش ششدانگ ملک مورد نظر شامل عرصه واعیان بمبلغ 8/410/000/000 ریال ارزیابی شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/24 ساعت 10/30 تا 11 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24ساعت 10.30 صبح