مسکونی اسد آباد

1900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988118000843
شماره آگهی:
140028460000016967
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اسدآباد
تاریخ صدور:
1400/02/22
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی : آگهی مزایده نوبت دوم یک باب / منزل مسکونی

پرونده کلاسه 9902070 شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان اسدآباد طی نیابت صادره از شعبه اجرای احکام انقلاب همدان

وثیقه گزار آقای /عباس جلالیان

با توجه به اینکه وثیقه گزار نسبت به معرفی محکوم علیه مهدی خرمی اقدامی نکرده است این اجرا به درخواست مرجع نیابت اقدام به توقیف 6 دانگ پلاک ثبت 12 فرعی از 1127 اصلی بخش مورد ثبت نموده است لازم به ذکر می باشد چنانچه پلاک مورد نظر در رهن بانک باشد با رعایت حقوق مرتهن مزایده برگزار و از محل فروش ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ مرهونه و فک رهن اقدام می گردد.

آدرس: اسدآباد بلوار چمران ک عبادی 5

مشخصات ملک برابر کارشناسی انجام شده

عرصه حدود 30/147 متر و دارای امکانات آب برق و گاز اختصاصی مساحت این پلاک 30/147 متر مربع بوده که در آن 2 طبقه ساختمان احداث شده

ارزش 6 دانگ 1900000000 ریال اعلام گردیده با توجه به اینکه وثیقه گزار نسبت به معرفی موثق خود اقدام نکرده است لذا این اجرا به درخواست مرجع نیابت و برابر قانون اقدام به توقیف پلاک فوق نموده است و به تاریخ 22 / 3/ 1400 ساعت 10 اقدام به برگزاری مزایده می نماید

محل برگزاری مزایده دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد واحد اجرای احکام کیفری

مورد مزایده 5 روز قبل از تاریخ مندرج قابل مشاهده است

برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس واریز نماید و جهت الباقی در مهلت قانونی اقدام نماید و در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد

رونوشت :روزنامه حمایت جهت اقدام و ارسال یک برگ از روزنامه مربوطه به این اجرا

رئیس اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد علیرضا سلطانی متهور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.22 ساعت 10 صبح