مسکونی اسد آباد

13565000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988120200615
شماره آگهی:
140028460000015843
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسدآباد
تاریخ صدور:
1400/02/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

در پرونده کلاسه9900642 اجرايي محکوم عليه اقاي اله کرم شرکائي فرزند ميرزا کرم 2/202/375/000ریال بابت اصل خواسته وهزينه دادرسي و هزينه کارشناسي در حق محکوم له اقاي رضا رستمي فرزند جعفر و مبلغ 106/250/000 ريال بايت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت گرديده است لذا با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نکرده اند اين اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقيف اموال محکوم عليه بشرح ذيل الذکر نموده ، در تاريخ 1400/03/10راس ساعت 10 صبح اقدام به عمليات مزايده( نوبت اول) جهت تاديه محکوم به مي نمايد. مهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را ملاحظه نمايند. ضمنا مزايده در اجراي احکام مدني دادگستري اسداباد برگزار مي گردد. اموال توقيفي شامل : ارزيابي پلاك ثبتي شماره 103 فرعي از 1430 اصلي، ذيل ثبت 10325 ملك واقع در شهر اسدآباد، بلوار دكتر چمران، كوچه شهيد زيوري جميل، پلاك 41 با كد پستي 6541635359 و 35361 پلاك ثبتي موصوف عبارت است از ششدانگ يكباب خانه مسكوني با نحوه استقرار بصورت شمالي به مساحت ششدانگ عرصه به ميزان 213 مترمربع كه بر اساس حد و حدود مندرج در سند مالكيت آن، حد جنوبي آن محدود به معبر ميباشد. مستحدثات واقع در محدوده عرصه ملك مشتمل بر يكباب ساختمان 2/5 طبقه نيمه اسكلت با زيربناي مجموع طبقات در حدود 350 مترمربع با احتساب بالكن مسقف طبقات و خرپشته و با قدمت سال ساخت بيش از 15 سال سقف طبقات با پوشش طاق ضربي فاقد نماي بيروني كف حياط با پوشش موزاييك ديوارهاي داخلي طبقات تا ارتفاع حدودا 1/20 متر از كف با پوشش سراميك و داراي نورگير) به انضمام سايه بان مسقف واقع در حياط به مساحت حدودا 24 مترمربع سقف سبك از جنس پروفيل و ورق ميباشد. با عنايت به موارد مطروحه فوق الذكر و در نظرگيري عوامل موثر و دخيل در ارزيابي از جمله موقعيت و نحوه استقرار مساحت كيفيت و قدمت سال ساخت بنا و ديگر عوامل مرتبط با موضوع و با توجه به وضع موجود ملك در زمان بازديد به نظر اينجانب ارزش ششدانگ پلاك ثبتي موصوف اعم از عرصه و اعيان با احتساب امتيازات آن بر طبق قيمت روز اسفند ماه سال 1399 و با فرض عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم در نظرگيري بدهي هاي احتمالي به مراجع ذيربط و با فرض عدم واگذاري آن به غير بصورت قولنامه اي که به ميزان مبلغ 13/565/000/000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون و پانصد هزار تومان تمام توسط کارشناس قيمت گذاري شده است بديهي است برنده مزايده کسي است که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد. مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايد. ضمناً در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.10 ساعت 10صبح