مسکن مهر رباط کریم

3800000000

توضیحات

9809982290300189

140091460000578342
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 9901486به نفع محکوم له فريبا کورحسنلو با وکالت علي رجبي به ضرر محکوم عليه مرحوم حسن قاسم پور(ورثه حين الفوت ايشان آيدا قاسم پور – فريبا کورحسنلو-گل گز وحدت-نجفقلي قاسم پور) که محکوم است به پرداخت تعداد120عدد سکه تمام بهار آزادي در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است به استناد تصوير ابرازي برگ واگذاري واحد ممهور به مهر وامضا شرکت تعاوني مسکن مهر يک رباط کريم فاقد شماره و فاقد تاريخ مشخصات آقاي حسن قاسم پور فرزند نجفقلي و مشخصات واحد شماره 16بلوکC2از فاز يک (ورودي دوم طبقه چهارم )به مساحت 79متر مربع و داراي دو خواب به انضمام پارکينگ و فاقد انباري قيد شده است شش دانگ اعيان يک باب آپارتمان مسکوني در بلوک ساختماني شش طبقه شامل همکف با کاربري پارکينگ و مشاعات و پنج طبقه مسکوني 4واحدي روي همکف با نماي سيماني و داراي آسانسور فعال اجرا شده است و واحد مذکور شامل دو اتاق خواب و هال و پذيرايي و آشپزخانه اوپن با کابينت ام دي اف و سرويس ايراني و حمام با مشخصات کف سراميک و بدنه کاشي و پنجره هاي پيراموني يو پي وي سي با شيشه دوجداره و کف سالن سراميک بدنه اندود گچ با پوشش رنگ روغني و کف آشپزخانه سراميک و بدنه تا ارتفاع 60/1متر کاشي و الباقي تا زير سقف اندود گچ ميباشد و سيستم گرمايش پکيچ و رادياتور و سرمايش کولر ابي و نماي بيروني سيمان رنگي ميباشد و واحد مسکوني قابل بهره برداري ميباشد و واحد مذکور داراي آب و برق وگاز مستقل بوده و از سمت غرب نورگيري مناسب تامين ميشود و قدمت ساختمان بيش از 7سال برآورد ميگردد که ارزش شش دانگ اعيان ملک فوق به شرح توضيحات فوق به قيمت 3/800/000/000ريال ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/10/19از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19از ساعت 8صبح الي 9صبح