مزایده ماشین آلات سنگین

520000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988130200196
شماره آگهی:
140028460000012693
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهار
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده و فروش اموال نوبت دوم

در پرونده کلاسه 9900279/ ا ج م محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 552،994،000 ریال بعنوان اصل خواسته در حق علی قاسمی فرزند غلامحسین با وکالت حمید پیرتاجیان ومبلغ 26،129،000 ریال نیم عشر ، با توجه به ابلاغ اجراییه و اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی شده است طبق مواد 114 و 139 قانون اجرا ی احکام مدنی و از طریق مزایده نوبت دوم توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روزچهار شنبه مورخ 05-03-1400 از ساعت 11-12 ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش میرسد مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان 10%بهاء فی المجلس دریافت و ما بقی حداکثر ظرف یکماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید 10%پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد%ضمناً متقاضیان برای شرکت در مزایده یک فقره چک بین بانکی که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ محکوم به باشد را به حساب شبای دادگستری بهار به شماره 060100004065012907731011به همراه تقاضای خود داشته باشند ودر ساعت مزایده تحویل دفتر اجرای مدنی نمایند تا اجازه شرکت در مزایده را داشته باشند.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان بهار

اموال مورد مزایده: اموال مورد مزایده یک جفت محور آلمانی 6 پیچ کارکرده و یک جفت محور تریلی تیوپلس 10پیچ ایرانکاوه کارکرده واقع در دوراهی سیمین زاغه متعلق به صابر رضائی محتشم که توسط کارشناس جمعاً به ارزش مبلغ 520،000،000ریال ارزیابی شده است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.5 ساعت11صبح