مزایده لوازم اسقاطی واز رده خارج به شرح پیوست سه فایل شامل 25صفحه و902قلم

718082200

توضیحات

لوازم اسقاطی واز رده خارج به شرح پیوست سه فایل 25صفحه و902قلم

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/04