مزایده خودرو کامیون

9150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988120200218
شماره آگهی:
140028460000011951
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسدآباد
تاریخ صدور:
1400/02/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

در پرونده کلاسه9900398 اجرايي محکوم عليه اقاي سجاد هوشمندي درخشان فرزند عيسي محکوم به فروش خودرو ي کاميون کشنده به شماره پلاک انتظامي 686ع59 ايران 44 و مبلغ 20/000/000ريال حق وکاله وکيل درحق محکوم له اقاي حسن اقا رجبي فرزند غلامعلي با وکالت خانم زهرا شعباني و مبلغ1/000/000 ريال بايت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت گرديده است لذا با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نکرده اند اين اجرا به درخواست وکيل محکوم له اقدام به فروش کاميون کشنده به شما ره پلاک 686ع59 ايران 44 ( و تقسيم بهاي ان به نسبت به سهم بين طرفين پرونده )نموده ، در تاريخ 1400/02/26راس ساعت 10 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تاديه محکوم به مي نمايد. مهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را ملاحظه نمايند. ضمنا مزايده در اجراي احکام مدني دادگستري اسداباد برگزار مي گردد. اموال مورد فروش شامل : کاميون به شماره انتظامي 59ع686 ايران 44 که دو دانگ ان تحت مالکيت اقاي حسن اقاي رجبي فرزند غلامعلي و 4 دانگ ان تحت مالکيت اقاي سجاد هوشمندي مي باشد الف- مشــــخصات خــــــودرو نوع كاميون كشنده سيستم دانگ فنگ تيپ البرز مـــــدل 1389 رنگ سفيد – روغني شماره موتور 8787068 شماره شاسي NADG4DY38AH603562 ب: شـــــرح بازديد : خودرو مذكور در حال حاضر بسبب توقف طولاني مدت وشكسته شدن شيشه هاي دربهاي جانبي كابين راننده وشيشه جلو وعدم كارايي باطري آماده بكار نيست لاستيك چرخها عموما” از حيز انتفاع ساقط و10 % مفيد هستند خودرو فاقد هرگونه بيمه نامه (ثالث-بدنه ) ميباشد در جاي جاي كابين راننده شكستگي وفرسودگي قابل مشاهده است تريلي خودرو (اتاق بار كفي ) نيز فرسوده ولاستيك چرخها 10 % مفيد است ، ضمناً کاميون کشنده در پارکينگ فجر مي باشد و کفي خودرو در کاراژ وارسته تحويل امين اموال اقاي عشقعلي سليماني گرديده است ج: ارزيابـــــــي 1: قيمت شش دانگ كاميون مذكور با تريلي ( اتاق بار ) با شرايط موجود وعــــرف ونرخ بازار روز مبلغ 9150000000ريال معادل نهصدوپانز ده مليون تومان تعين ميگردد توسط کارشناسان قيمت گذاري شده است 2: قيمت دو دانگ 3050000000 ريال معادل سيصدو پنج مليون تومان محاسبه ميشود بديهي است برنده مزايده کسي است که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد. مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايد. (ضمناً در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.2.26 ساعت10صبح