مزایده اتومبیل پراید

250000000

توضیحات

شماره آگهی: 140003901088000024
تاریخ آگهی: 1400/03/01
شماره پرونده: 139904031051003099

صفحه 1 از 1

آگهي مزايده اتومبيل

آگهی مزایده خودرو پرونده کلاسه 9901445

به موجب پرونده اجرائي كلاسه فوق عليه سعید قانونی له معصومه نجفی موضوع وصول بخشی از اصل طلب سند ازدواج شماره 17621 تنظیمی دفترخانه ازدواج 39 محمد شهر به تعداد 3 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی مقوم به ارزش 321/900/000 ریال تعداد يك دستگاه اتومبيل پراید تیپ صبا (جی.تی.ایکس) مورد بازداشتی به شماره انتظامي (ايران21 -315 ه 95 ) ، کاربري سواری مدل 1378 شمسی به رنگ ،سفید شیری -روغنی بشماره موتور 131227 و شماره شاسي S1412278609859 نوع سوخت بنزین و دو محور با ظرفیت 4 نفر و تعداد 4 چرخ و4سیلندر متعلق به سعید قانونی فرزند روح اله بدهکار پرونده اجرائی کلاسه فوق كه برابر نامه شماره 51014033 مورخ 99/08/10 اداره اجرای ثبت اسناد واملاک کرج توقيف گردیده است .طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 99/09/30 خودرو مزبور که در محل پارکینگ امام علی واقع در شهریار-بلوار امیر کبیر توقف دارد از نظر توصیف اجمالی وضعيت فنی سالم وضعیت ظاهری بدنه رنگ داشته دارای خط و خش و زدگی جزئی و لاستیکها 30 درصد سالم و تو دوزی صندلی ها فرسوده و مستعمل که با در نظر گرفتن مدل و استهلاک به مبلغ 250/000/000 ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 در روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 در پارکینگ امام علی (ع) واقع در شهریار -بلوار امیر کبیر از طريق مزايده حضوری به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 250/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشدفروخته خواهدشدشرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی حداقل 48 ساعت قبل از مزایده به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعلامی وحضور خریدار یانماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود و تحت شناسه اعلامی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید می گردد ضمناً کليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد .

تاریخ انتشار آگهی مزایده 1400/04/27

رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهریار – بشیر نعیم زاده

بشير نعيم زاده ثبت کننده:
تهران-شهريار شهرك اداري تلفن: 65225995 دورنگار:

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.5.12 ساعت9