مزائده ضایعات گارگاهی

370000000

توضیحات

ضایعات کارگاهی (آهن آلات )

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/18