محصول نانو سیلیکون کنسانتره

8000000000

توضیحات

9809982160100193

140068460000499810
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0000329 برابر دادنامه شماره 9909972160100425 موضوع اجرائیه صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران له محمدرضا شعبانی زرندی و علیه سودابه طرزی محكوم عليه محكوم است ، به پرداخت مبلغ 4/700/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 162/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت تاخیر تادیه در حق  محكوم له و نيز پرداخت هزينه اجرائي به حساب درآمد عمومي كشور كه حسب درخواست محكوم له به منظور استيناء محكوم به اموال منقول ( به شرح ذیل ) متعلق به محكوم عليه توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديد.

محصول بنام نانو سیلیکون کنسانتره در ظرف بسته بندی گالنی 20 لیتری با ظرف پلاستیکی آبی رنگ به تعداد 16 گالن به شرح ذیل قیمت گذاری شده است :قیمت ارزیابی نانو سیلیکون کنسانتره با بسته بندی گالن 20 لیتری با برند نانو آبادگران آزادی خوزستان ؛

قیمت در سایت شرکت    1.000.000.000    16-    16.000.000.000

ارزیابی قیمت در بازار مصرف    500/000/000   16-  8/000/000/000

ارزیابی با 50% تخفیف (هشتصد میلیون تومان)    8/000/000/000 ریال

لذا کل مبلغ ارزیابی جهت برای تعداد 16 گالن با 50% تخفیف به قیمت روز بازار به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون تومان برآورد شده است.مقرر گرديد اموال منقول فوق در روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 از ساعت 9/30 الي 10 در اتاق مزایده واقع در مجتمع قضائی صدر تهران از طريق مزايده به آدرس تهران میدان شیخ بهائی دوازده متری اول مجتمع قضايي شهيد صدر اتاق مزایده  به فروش برسد ، قيمت اموال فوق الذکر از پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده درصد بهاء (مبلغ پيشنهادي )نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه  در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده خریدار میباشد ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال مورد مزايده داده شود ./

 

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – سجاد نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 از ساعت 9/30 الي 10