مجتمع گردشگری واسب سواری سلطان

40842083300

توضیحات

9809980708200362

140012460000248800
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده کلاسه  981429 دادورزی شعبه سوم  اجرای احکام مدنی  شیراز در نظر دارد اموال ذیل را از طریق مزایده روز یکشنبه        مورخ 1400/11/03      راس ساعت 10-9 صبح    در محل اجرای احکام مدنی  شیراز به فروش رساند:              مشخصات وآدرس مورد مزایده: میزان 3/423 دانگ  از 4/69 دانگ از  6 دانگ  پلاك ثبتی  83 فرعي از 2165 اصلي  واقع در بخش 4 شيراز به آدرس : بعد از پلیس راه شیراز-فسا  -ابتدای جاده شیراز به کوار کیلومتر 2-سمت راست-مجتمع گردشگری واسب سواری سلطان .  ملک مزبور دارای عرصه وقفی به مساحت 10481/20 متر مربع که در دو قسمت بصورت یک باب کارگاه با مساحت عرصه حدود 600 متر مربع میباشدواعیانی آن شامل یک سالن سوله با مصالح قوطی فلزی به مساحت حدود 1050 متر مربع که از آن بعنوان سالن تولید سبد پلاستیکی میوه استفاده میگردد واتاق نگهبانی با اسکلت بنایی بازیربنای حدود 50متر مربع احداث شده است وساختمان کارگاه قدیمی با مصالح فلزی وبنایی به مساحت حدود 375 متر مربع که از آن بعنوان انبار استفاده میشودودارای برق سه فاز ودرب فلزی دو لنگه سمت جاده اصلی میباشد.  و قسمت مجتمع گردشگری و سوارکاری سلطان که مساحت عرصه آن حدود 4481 متر مربع می باشد و دارای سوله فلزی جهت نگهداری اسب ها با زیر بنای حدود 630متر مربع ، اتاق کافی شاپ با اسکلت بنایی به مساحت 150 مترمربع، سرویس بهداشتی و اتاق کناری با زیربنای به مساحت 70 متر مربع، رستوران با سقف شیب دار بصورت یک طبقه و نیم با زیر بنای به مساحت 450 متر مربع، مغازه جلوی مجتمع کنار درب ورودی در جاده با زیربنای حدود 30 متر مربع، سایبان با زیر بنای به مساحت 60 متر مربع، آلاچیق با زیر بنای 50متر مربع، اتاق مدیریت با اسکلت بنایی با زیربنای 60 متر مربع، انبار علوفه با زیربنای به مساحت 100 متر مربع ، استبل نگهداری اسب ها  با زیر بنای به مساحت 100 متر مربع و محوطه سازی با سنگ حدود 700 مترمربع و محصور با دیوار بلوکی و درب بزرگ فلزی مجاور جاده و دارای انشعابات برق سه فاز و چاه عمیق میباشد ، بموجب استعلام صورت گرفته از اداره راهداری و حمل و نقل استان فارس بخشی از ملک مورد نظر در حریم قانونی(38 متر از آکس جاده) و بخشی از ملک به متراژ 5533 متر مربع در حریم نوار تاسیسات زیربنایی و خدماتی بزرگ راه شیراز به کوار می باشد و قسمتی که در حریم جاده 76 متری قرار می گیرد حدود 1930 متر مربع می باشد.  مال مورد مزایده متعلق به محکوم علیه علیرضا وطن ایمان فرزند کریم با وکالت فاطمه جنگانی جهانشائی   میباشد که معادل مبلغ  29/814/813/460 ریال (مبلغ  28/395/060/460 ریال بابت طلب محکوم له   طوفان غیاثی   فرزند  علی اکبر  + مبلغ   1/419/753/000 ریال بابت هزینه اجرا   ) طبق نظریه کارشناسی  به شماره 1400220883194423  مورخ  1400/08/23  به میزان 40/842/083/300  ریال (ارزش 4/69 دانگ  از 6 دانگ با مالکیت محکوم علیه  علیرضا وطن ایمان  ) ارزیابی و کارشناسی گردیده است. که باشرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد: 1)متقاضیان می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از اموال با هماهنگی  اجرای احکام اقدام نمایند. )متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10  درصد مبلغ محکوم به را به صورت فیش واریزی در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز به شماره ir080100004058012907627341  نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز و اصل کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . 2) شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند. 3) کلیه هزینه های مربوط به مزایده بر عهده محکوم علیه است و هزینه های نقل و انتقال وفق مقررات و یا عرف بر عهده برنده مزایده و محکوم علیه است. 5)پیشنهادات در زمان مزایده قرائت خواهد شد، حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد. 6)برنده مزایده حداکثر ظرف سی روز از تاریخ مزایده مابقی بهاء مال مورد مزایده را به حساب اعلامی واریز و فیش واریزی مربوطه را به اجرا تسلیم نماید و در صورت انقضای مهلت و عدم پرداخت90 درصدباقی مانده مبلغ  مزایده،10درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . 8) در صورتی که خریداری نباشد و محکوم له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ، محکوم علیه می تواند ظرف 2 ماه با پرداخت کل محکوم به  تقاضای رفع توقیف مال را بخواهد. .این آگهی مزایده نوبت اول می باشد. مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز-سعید منصوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

    مورخ 1400/11/03      راس ساعت 10-9 صبح