مبلمان راحتی

290000000

توضیحات

9809983665600927

140009460000211491
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي عباس تقي زاده عليه ابوالفضل موحدي نسب  و مبلغ  142/833/500  ريال بابت اصل خواسته خسارت دادرسي و حق الوکاله وفق تعرفه قانوني و مبلغ  ريال بابت خسارت تاخير تأديه از 98/08/30 تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: 1- يک دست مبلمان 7نفره راحتي توليدي شرکت تهران مبل با کلاف چوب به ارزش کارشناسي 120/000/000 ريال و2- يک دست مبلمان 7نفره گل وسط استيل سرگل رزين به ارزش کارشناسي 170/000/000 ريال  واقع در کاشان بل دانش جنب بيمه دي توليدي مبل بخشنده

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/10/04  از ساعت  11  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  ارزش 2دست مبل فوق به مبلغ 290/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/10/04  از ساعت  11