مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 13/2 واقع در میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران سمت چپ – نبش پاساژ برلیان دفتر امور مشترکین و خدمات تلفن همراه

16000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231801151
شماره آگهی:
140068460000530041
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده به شماره بایگانی 0001464 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهرانبه موجب اجراییه 1400-704 مورخ 1400/03/19 له علیرضا معصومی و علیه جواد علی مددی که محکوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 320/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 9/200/000 ریال خسارت دادرسی درحق محکوم له و هزینه اجرای ( نیم عشر ) در حق صندوق که محکوم له درراستای وصول مطالبات خود مبادرت به توقیف ملک محکوم علیه به پلاک ثبتی 3948/1067 بخش 7 تهران واقع در آدرس تهران – میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران سمت چپ – نبش پاساژ برلیان دفتر امور مشترکین و خدمات تلفن همراه به مساحت 13/2 ( سیزده متر و 20 دسی متر ) طبقه همکف را نموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است . ملک به پلاک ثبتی 3948/1067 مغازه ای است به متراژ 13/2 متر مربع در طبقه همکف نبش ورودی ساختمان پاساژ برلیان آدرس فوق کف پوشیده با سنگ – دیوارها سرامیک – سقف اندود گچ درب و پنجره مغازه شیشه سکوریت دارای کرکره فلزی دارای یک طبقه فوقانی با دیوارهای اندود گچ و شیشه سکوریت با دسترسی از طریق پله انتهای مغازه دارای انشعاب آب و برق و گاز گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر است با با شغل دفتر امور مشترکین و خدمات تلفن همراه با توجه به مراتب فوق – محل – پاخور ملک – قدمت عرض معبر مجاور – و بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) به صورت تخلیه ارزش مغازه موصوف به پلاک به پلاک ( مالکیت و سرقفلی به مبلغ 16/000/000/000 ریال برآورد ومقرر گردید در روز چهارشنبه مورخ1400/12/04از ساعت9 الی9/30در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/04از ساعت9 الی9/30