ماشين فرزنجاري باملحقات خط كش وكابل اتصال مدل t120c

180000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164800307
شماره آگهی:
140068460000532414
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول- نوبت اول

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه 9903982/ج 2 مبني بر محكوميت محكومٌ عليه شركت صنايع چوب گازر به پرداخت مبلغ 185/805/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسي و همچنين مبلغ 1800/000 ريال نيم عشر اجرائي كه محكومٌ له آقاي محسن ميرزائي خانقاه در جهت استيفاي حقوق خود اموال منقول محكومٌ عليه را بازداشت نموده است که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود./

به آدرس تهران، جاده مخصوص كرج (شهيد لشكري)، خيابان 21، پلاك 3، صنايع چوب گازر مراجعه گرديد و با حضور آقاي محسن ميرزائي خانقاه (محكوم له) از دستگاه بازديد به عمل آمد. مربوط به صنايع چوب گازر . متعاقب آن نظر كارشناسي به شرح ذيل ارسال مي گردد. مشخصات دستگاه رويت شده يك دستگاه ماشين فرزنجاري بدون پلاك ومشخصات وباملحقات خط كش وكابل اتصال مدل t120c نظريه كارشناسي باتوجه به مشخصات دستگاه، وضعيت موجود آن در هنگام بازديد، قيمت روز دستگاه در زمان ارايه نظريه به مبلغ 180/000/000 ريال معادل هجده ميليون تومان برآورد و ارايه مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/16 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح