لوله های ماتریسی و اهن و چرخ باربری

30000000

توضیحات

140028920000411833

140028460000104729
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش مال منقول 

      نوبت  اول                               

به موجب  پرونده اجرايي کلاسه 0000537 اين اجرا  تقاضاي مزايده  و فروش اموال توقيفي محکوم عليه ذوب آهن آلياژي ملاير صادر گرديده، لذا اين اجرا  اقدام به فروش اموال توقيفي  که  توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 10  الي 11 مورخ 1400/10/26 در محل  اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي ارزش کل اموال توقيفي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده به خريدار تحويل  خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند و همراه داشتن کارت ملي و چک تضميني به مبلغ ده درصد قيمت پايه کارشناسي الزامي است. اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

مشخصات مال توقيفي:

1- شبكه لوله هاي ماتريسي و آهن آلات قديمي باقيمانده از يك دستگاه خنك كننده كه همگي به طور كامل زنگ زده و استهلاك زيادي دارند.

2- يك دستگاه چرخ باربري سرباره قديمي و فرسوده با استهلاك زياد به رنگ آبي كه بخش هايي از آن زنگ زده است.

  ارزش پايه اين مجموعه با وزن تقريبي سه تن طبق بندهاي يكم و دوم، در زمان نگارش اين نامه جهت مزايده سرجمع برابر با سي ميليون تومان (30،000،000 تومان) است

دادرس اجراي احکام مدني ملاير -صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

10  الي 11 مورخ 1400/10/26