لوازم مغازه خیاطی شامل 18عددمیز بزرگ چرخ خیاطی 20عددمیز کوچک چرخ خیاطی 4دستگاه میز مکش اتو یک دستگاه obteimaدارای مدل tdz-B و5 میز برزگ و کوچک برش لبا و …

90000000

توضیحات

شماره پرونده:
140001920000742314
شماره آگهی:
140001460000154264
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان چهارباغ
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ مبنی بر محکومیت شرکت جامع سورین پارسیان به پرداخت مبلغ 146/596/908ريال بابت اصل خواسته ( مطالبات کارگری و حق بیمه) و مبلغ 8/000/000ریال بابت دستمزد کارشناسی درحق محکوم له مهدی حاج زاد زارع فرزندمحمدابراهیم و مبلغ 1/000/000ریال بابت نيم عشر دولتي نظر به توقیف اموال در شرکت سورین سیستم واقع در چهارباغ جاده سهلیه روستای آغچه حصار خیابان ایثارگران پلاک33 به شرح ذیل:

1- 18عددمیز بزرگ چرخ خیاطی -میز به صورت دوطبقه و دارای پایه آهنی و جنس طبقه ها از چوب با ابعاد تقریبی 2مترطول و 60سانتیمتر عرض و 80سانتیمتر ارتفاع به ارزش هر عدد5/000/000ریال مجموعا 90/000/000ریال

2- 20عددمیز کوچک چرخ خیاطی-میز به صورت دو طبقه است دارای پایه آهنی و جنس طبقه ها از چوب با ابعاد تقریبی 2/1متر طول 60سانتیمتر عرض و 80سانتیمتر ارفاع به ارزش هر عدد2/000/000ریال مجموعا 40/000/000ریال

3- 14عدد رگال استیل لباس با ابعاد تقریبی 45سانتیمتر در 8/1متر با قوطی استیل 2سانتیمتری هر عدد5/000/000ریال مجموعا 70/000/000ریال

4- 2دستگاه میز مکش اتو یک دستگاه obteimaدارای مدل tdz-B5باشماره سریال xT-1150باتوان مصرفی750وات تکفاز است و سال ساخت دستگاه 2016دستگاه دیگر با توان 800وات تکفاز و سال ساخت 2014هر کدام 15/000/000ریال مجموعا 30/000/000ریال

5- یکعدد میز بزرگ برش لباس با ابعاد تقریبی 9/3متر طول 5/1متر عرض با ارتفاع یک متر جنس پایه آهنی و جنس رویه چوبی میباشد. به ارزش 3/500/000ریال

6- یکعددمیز کوچک برش لباس سه طبقه با ابعاد تقریبی 2مترطول 85/1متر عرض وارتفاع 90سانتیمترجنس پایه اهنی و جنس 2طبقه موجود چوبی به ارزش 5/000/000ریال

7- 10ورق چوب ضایعاتی با ابعاد 3متردر5/1متر به ارزش هر عدد200/000ریال مجموعا 2/000/000ریال

وبا عنایت به عدم اعتراض طرفین به نظرکارشناسی و تقاضای محکوم له مقرر شد اموال فوق الذکر از طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دادگستری چهارباغ به فروش برسد کسانیکه مایل به شرکت در مزایده وخرید میباشند میتوانندتا مهلت پنج روز قبل از روز مزایده مال آگهی شده را ملاحظه نمایند. ، مزایده در تاریخ1400/11/10 ساعت 12 الی 13 در اجرای احکام مدنی شهرستان چهارباغ برگزار میگردد.. برنده مزایده موظف است 10 درصد قیمت خرید را نقداً یا طی یک فقره چک تظمینی به نام اجرای احکام شهرستان چهار باغ در محل مزایده تودیع نماید. اموال مورد مزایده از مبلغ پایه کارشناسی آغاز وبه بالاترین قیمت به فروش میرسد.

مدیر دفتر اجراي احكام مدنی دادگستری چهار باغ – علیرضا دهقانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 12 الی 13